2. overbygningsår på psykoterapeutisk efteruddannelse i systemisk narrativ familieterapi

Indhold:

Denne side indeholder en beskrivelse af 2. overbygningsår på Psykologselskabet Toftemosegaards 4. årige Psykoterapeutiske Uddannelse i systemisk narrativ familieterapi udarbejdet af aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen. Sammenlagt giver et indgangsår og det 3-årige overbygningsforløb mulighed for optagelse i Dansk Psykoterapeutisk Forening, da den samlede 4. årige uddannelse opfylder de kriterier, som Psykoterapeutforeningen har opstillet sammen med Evalueringsfirmaet Reflektor. Læs mere her

Målgruppe:

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger.

Optagelseskriterier:

Du kan læse om vores optagelseskriterier her.

Undervisningsform:

 • Oplæg ved underviserne
 • Videofremvisning
 • Rollespil
 • Øvelser i samtaleteknik, teamarbejde (reflekterende teams)
 • Supervision af deltagernes egne temaer og sager
 • Fælles refleksioner og samtaler om samtaler

Vi anbefaler at man mødes i studiegruper af 3-6 personer mellem de enkelt moduller. Dette er ikke et krav, men vi anbefaler det på det varmeste, og anbefaler, at man i forbindelse med studieansøgningen hos arbejdsgiver, søger om deltagelse i studiegruppe. Læs anbefaling her.

Den 3. årige overbygning på Psykoterapeutuddannelsen (2. år)

Adgangskrav til 2. år på den 3. årige overbygning på psykoterapeut uddannelsen:

Du skal have gennemført Psykologselskabet Toftemosegaard basisår + 1. år på overbygningen og være i en arbejdsmæssig relevant praksis.

 • Kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og mindre artikler på engelsk
 • Være i stand til at forstå engelsk på et grundlæggende/anvendeligt niveau, da flere videofilm vil være på engelsk

Specifikke mål

Med baggrund i den systemiske narrative teori og praksis fokuseres der på udvikling af en sammenhæng mellem deltagernes viden og praksis.

Der vil være en vekselvirkning mellem teori, metode og faglig/personlig udvikling.

Indhold:

 • Uddybende teori fra det systemteoretiske felt med særligt fokus på den løsningsfokuserede og den narrative tilgang
 • Teoretisk fundering gennem læsning, teorigennemgang og diskussioner i grupper og plenum
 • Maturanas domæneteori (gives ekstra opmærksomhed på 2.år)
 • Supervision, reflekterende teams og reflekterende processer trænes med udgangspunkt i deltagernes egne cases
 • Træning af personlige kompetencer til at agere, og intervenere i relationer.
 • Den enkelte fagpersons evne til kontakt, indlevelse, personlig autenticitet og relevant intervention sættes ligeledes i fokus på 2. år.
 • Den enkelte deltager får styrket sine faglige- og personlige kompetencer i f.h.t. arbejdet med interpersonelle relationer, dynamiske processer i organisationer og personalegrupper, og i rollen som rådgiver
 • Færdigheder i at analysere, metodeudvikle og intervenere i praksis
 • Supervision i forhold til egen praksis, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde

På 2. år forventes det, at man deltager i teamarbejde, øvelser og rollespil på holdet, ligesom det forventes, at man har modtaget supervision i forhold til egen praksis på holdet, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde.

Strukturen på 2. års overbygning

Uddannelsen er på i alt 129 timer, fordelt på 104 undervisningslektioner, over 14 undervisningsdage fra 9.00-16.00 inkl. pauser, et 3-dages internat og en afsluttende fordybelsesopgave, som er berammet til 25 timer.

Modul Antal dage Timer
1212
2212
3212
4212
5320
6212
7212
8212
925
Ialt dage17
Ialt timer129

Beskrivelse af indhold på de enkelte moduler: 

Modul 1

Tema 1

Intro til 2. år og generel feedback på opgave fra 1. år og på personlig stil og udvikling af denne

 • Gennemgang af studieplan, litteratur, gensidige krav, etiske krav og forventninger
 • Om overbygningens 2. år samt gensidige forventninger
 • Feedback på opgave fra 1. års overbygning og på personlig stil og udvikling af denne

Der laves ligeledes en grundig forventningsafstemning i forhold til, at deltagerne nu er godt i gang med deres overbygningsuddannelse og det præciseres, at deltagerne er bekendt med, at uddannelsens faglige niveau de 2 sidste år gradvist vil øges. 

Tema 2.

Foucault - Magt og etik i behandlingsarbejde

På tema 1 vil vi der blive sat særlig fokus på magt og etik i relation til pædagogisk og terapeutisk behandlingsarbejde, og Michel Foucaults teori vil få særlig opmærksomhed.

 • Magt, viden og subjektivitet
 • Diskurs og diskursanalyse

Vi skal eksemplificere de poststrukturalistiske ideer med udgangspunkt i filosoffen Michel Foucaults tænkning med særlig fokus på magt og diskurs.

 Litteratur:

 1. Studieplan for overbygningens 2. år
 2. "Foucault", af Raffnsøe, Sverre, Marius Gudmand-Høyer og Morten Sørensen, 1. udgave
 3. "Det tomme menneske, introduktion til Michel Foucault”, 2002 af Dag Heede
 4. "Perspektiv, magt og styring - Luhmann & Foucault til diskussion", af Niklas Luhmann og Michel Foucault. 2003, 1. udgave

Artikler:

 1. "Strukturalisme og poststrukturalisme", Michel Foucault. ARTIKEL: Foucault's blik / redigeret af Lars-Henrik Schmidt, Jens Erik Kristensen. - 1985
 2. "Diskurs og diskontinuitet". Michel Foucault.  ARTIKEL: Strukturalisme. En antologi / Peter Madsen (red.). - 1970.

Modul 2

Tema 1

Maturana og Varela

På tema 2 vil vi kigge nærmere på bl.a. Maturana og Varelas vigtigste begreber og bidrag i forhold til psykoterapeutisk praksis.

 • Domæneteori
 • Autopoiese
 • Kobling, struktur og distinktioner
 • Medskabende kommunikation

Tema 2

Systemisk narrativ terapi med børn

Litteratur:

 1. "Kundskabens træ, den menneskelige erkendelses biologiske rødder", af Humberto Maturana & Francisco Varela
 2. ”Narrativ terapi med børn og deres familier” af Michael White og Alice Morgan. Akademisk Forlag 2007
 3. Narrative samtaler. En introduktion”, af Alice Morgan. Hans Reitzels Forlag 2005  

Artikler:

 1. Kærlighedens biologi: interview med Humberto Maturana” af Ib Ravn" i TIDSSKRIFTSARTIKEL: Omverden. - Årg. 2, nr. 7 (1991)
 2. "Afsked med objektiviteten", (Frederik Stjernfelt interview af Humberto Maturana i information 1991-05-03)
 3. "Som naturen skaber sig selv", af Ole Thyssen. AVISARTIKEL: Politiken. - 1994-07-03
 4. ”Om narrativ terapi med unge – og hvordan man kommer videre, når svaret er ”det ved jeg ikke”, af Anette Holmgren i Fokus nr. 3 2006

Modul 3

Tema

Supervision/coaching/Rådgivning

Med udgangspunkt i en systemisk narrativ forståelsesramme arbejdes der med de enkelte begreber og metoder i supervision/coaching og rådgivning, og i hvilken kontekst supervision, coaching eller rådgivning anvendes. Der arbejdes med den overordnede teoretiske og metodiske forståelser og metoderne anvendes i praksis. Der fokuseres på, hvordan rammerne skabes, roller, og hvilke positioner man indtager i de forskellige kontekster. Der arbejdes med magtforhold og etik.

Litteratur:

 1. "Systemisk supervisionsmetodik: Et sprogspil for professionelle, der anvender supervision" af Schilling, Benedicte. Psykologisk forlag, 2005, 2. udg.
 2. "Supervision af psykoterapi: teori og praksis", af Karen Vibeke Mortensen, Jacobsen 1. udgave, 1. oplag. Akademisk Forlag, 2007

Artikel:

 1. ”Invitation til nysgerrighed. En Systemisk tilgang til supervision”, af Dorte Lund-Jacobsen, Ane Wermer i Fokus på Familien. Vol. 4, 2001

Modul 4

Tema 1

Min personlige stil - øvelse gør mester

 • På dette tema vil vi have fokus på samtalepraksis med fokus på intentioner, relationer og identitet
 • Vi vil træne samtaler og teamarbejde, som deltageren kan bruge konkret i egen praksis
 • Vi vil arbejde med genforfattelse af deltagernes personlige og professionelle livstemaer
 • Vi vil udvikle og styrke deltagernes allerede eksisterende personlige og professionelle færdigheder/personlige og professionelle historier
 • Vi vil opøve og forbedre deltagernes færdigheder til at styrke og opbygge begrebsdannelse og mening hos ”klienten”
 • Vi vil arbejde med etisk opmærksomhed på mindst mulig reproduktion af magt i de professionelle positioner
 • Vi vil arbejde med deltagernes egen stil, egne værdier og foretrukne praksisformer

Tema 2

Systemisk narrativ terapi med par og familier

Der arbejdes med uærbødighed, det fraværende med implicitte, positioner, bærende historier og mønstre og stilladserende samtaler. Der vil ligeledes være fokus på, hvordan man som terapeut undersøger om man er hjælpsom, om der var andre veje at gå, og hvorfor valgte jeg at stille præcis disse spørgsmål. Hvad var min hensigt? Hvad fik jeg ikke spurgt om, og hvorfor ikke?

Litteratur:

 1. ”Uærbødighed og fordomme”, 2012 af Gianfranco Cecchin, Gerry Lane og Wendel. A. Ray
 2. ”Narrativ terapi med børn og deres familier” af Michael White og Alice Morgan. Akademisk Forlag 2007
 3. ”Par i terapi”, af Allan Holmgren. Munksgaard 2001

Artikler:

 1. ”Reflektioner over Etik og Grænser i de Terapeutiske rum”, af Marianne Davidsen Nielsen 2010
 2. ”Gensyn med Michael White", af Kit Sanne Nielsen. TIDSSKRIFTSARTIKEL: Psykolog nyt. - Årg. 60, nr. 23 (2006)

Modul 5 (3. dages internat)

Tema

Live terapi, supervision/rådgivning

På dette modul skal de studerende medbringe en familie, en klient, en kollega eller en ung. Alle skal i løbet af de 3 dage være på "live".

Vi vil bl.a. kigge på:

 • Forberedelse
 • Forforståelse
 • Joining, smalltalk
 • Samtalens sociale struktur
 • Samtalens forskellige faser
 • Samtalens afslutning
 • Reflekterende teams

Litteratur:

 1. ”Løsningsfokuserede samtaler” af Insoo Kim Berg og Peter De Jong. 2006. Hans Reitzels
 2. ”Neuroaffektiv psykoterapi med voksne”, af Susan Hart Forlag: Gyldendal Akademisk 2012
 3. Neuroaffekktiv psykoterapi med børn”, af Susan Hart Forlag: Gyldendal Akademisk 2011

Artikler:

 1. ”Om ikke at holde i hånden”, af Ken Vagn Hansen. Psykolog nyt nr. 20, 2009

Modul 6

Tema

Bateson

På dette modul vil vi kigge nærmere på Gregory Batesons biologiske og systemteoretiske kommunikationsteori og hans betydning for den systemiske og narrative terapis udvikling og fremdrift.

Litteratur:

 1. Mentale systemers økologi" af Gregory Bateson. 1. udgave. 2005. KBH. Akademisk Forlag
 2. ”Kommunikation og økomentale systemer ifølge Gregory Bateson” af Bent Ølgaard Akademisk Forlag 1991

Artikler:

       1.”Systemisk tænkning - at forstå systemet, mønsteret og sammenhængene”, af Pia Torreck. Artikel             fra Lederweb den 15.02.2013

Modul 7

Åbent Tema

Reserveret til temaer, som de studerende har indkommet med ønsker om, at de gerne vil fordybe sig i, eller som vi synes, vi mangler at komme ind på.

Modul 8

Tema 1

Socialpædagogik og terapi - og det imellem

På dette tema vil vi sætte fokus på de dilemmaer vi, som professionelle kan stå overfor, når vi arbejder med børn/unge, der oplevelses som behandlingskrævende. Hvad er undervisning? Hvad er opdragelse? Hvad er social- eller specialpædagogik? Hvad er terapi.

Tema 2

Narrativ teori og praksis

Vi arbejder videre med vigtige narrative begreber som magt, dekonstruktion, det fraværende, men implicitte, præsenteres og sættes ind i en terapeutisk kontekst.

Desuden arbejdes der med eksternalisering, reauthoring, remembering og bevidning, som metoder i den systemisk narrative tænkning.

Tema 3

Introduktion til eksamen 

Litteratur:

 1. "Behandling i socialt arbejde" af Tine Egelund; Turf Böcker Jakobsen. 1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzel, 2006
 2. "Forældrefokuseret arbejde med børn" af Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide. Forlag Systime Academic 2004
 3. ”Socialpsykologi: En introduktion" af Rolf Kuschel; Per Schultz Jørgensen. 2. udgave, 1. oplag. Frydenlund, 2006
 4. ”Socialpsykologi - En grundbog til et fag”, af Michael Hviid Jacobsen og Erik Laursen. Hans Reitzel Forlag 2013

Artikler:

 1. ”Børn og unge er vores bedste manualer”, af Søren Hertz i Gjellarhorn nr. 15 2012

Modul 9

Eksamen - Skriftlig fordybelsesopgave

 1. ”Den Gode opgave”, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, forlaget Samfundslitteratur 2012. 382 sider
 2. ”Div. anbefaler fra Toftemosegaard vedr. opgave og eksamen”. Udarbejdet af Psykologselskabet Toftemosegaard

Denne opgave skal bestås, før man kan fortsætte på 3.år.

Øvrige krav:

For at have gennemført/bestået uddannelsen skal deltagerne tillige opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 75 % af de skemalagte lektioner
 • Have forberedt sig på og reflekteret over litteratur sammen med de øvrige deltagere
 • Have deltaget i teamarbejde, øvelser og rollespil på holdet
 • Have modtaget direkte supervision på egen praksis, direkte eller via videooptagelse

Pris/betaling:

Uddannelsen holdes som eksternat og kursusafgiften er inkl. kaffe, te og frokost på kursusdagene. Kursisterne afholder selv udgifter til artikler, faglitteratur samt eventuelle udgifter forbundet med transport og logi. Kursisterne er selv ansvarlige for anskaffelse af den litteratur, der læses på holdet

Den ovennævnte workshop er inkluderet i prisen med  1 overnatning og fuld forplejning.

Pris pr. deltager 37.000 kr. (inklusiv et 3-dages internat), som betales i 4 lige store rater. Der vil være mulighed for, at betalingen tilpasses efter individuel ønske, fx hele beløbet på engang (5 % i rabat), hver måned (+5 % i administrationsgebyr), eller over 2 rater.

Tilmelding

Skal ske vi elektronisk ansøgningsskema (klik her).

Der skal ske skriftlig bindende tilmelding til uddannelsen.

Læse vores afbestillingsbetingelser her.

Efter afbestillingsdatoen er man forpligtet til at betale den fulde kursusafgift, også selv om man ikke fuldfører uddannelsen.

Optagelseskriterier:

Læs her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave

Fordybelsesopgave

Efter ca. 90 lektioners undervisning så skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybelsesopgave, som tager udgangspunkt i en case fra den studerendes egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende anvender sin teoretiske viden om  børne- og familiearbejde, demonstrerer en grundlæggende forståelse for interventionsbegreber og deres pragmatiske anvendelse. Opgavens emne og problemformulering skal findes indenfor den angivne litteraturliste og problemformuleringen skal godkendes af Flemming Zuschlag Christiansen.
Der tilbydes 1 timers individuel vejledning pr. deltager af Flemming Zuschlag Christiansen. Gruppeopgave er ikke mulig.

Opgavens design skal bygges op omkring følgende skabelon:

 1. Forside, (0. side)
 2. Indholdsfortegnelse, (0. side)
 3. Indledning med problemformulering, (1. side)
 4. Brødtekst, (8-12 sider)
 5. Afrunding, (1 side)
 6. Litteraturliste (0 sider)
 7. Bilag (0 sider)

Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med en venstre/højre margen på 2,5 cm og en top/bund margen på 3 cm. Opgaven skal være på mindst 10 sider og højst 14 sider.

Når man i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, skal man skrive på følgende måde; så når M. White. (2005)…….. og så skal den bog eller artikel, som I henviser til, være nævnt i litteraturlisten. 

Hvis I citerer en forfatter ordret, så skal I skrive det på følgende måde; ”omsorgssvigt handler om relationer” (Brodén M., 2005, side 44)…. og igen, så skal den bog eller artikel I henviser til, være nævnt i litteraturlisten. 

God fornøjelse

Flemming

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opgavens opbygning:

Forside

Indholdsfortegnelse

Indledning:

v      Arbejdskontekst

v      Afgrænsning, hvorfor dette emne

v      Valg og fravalg

v      Design (opgave disposition)

v      Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig

Problemformulering

Brødtekst:

v      Hvordan vil jeg gribe opgaven an

v      Præsentation af case

v      Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig

v      Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit

v      Husk at fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger

Præsentation af materiale/case

Analyse af materiale/case

v      Husk noget om parrallelprocesser

v      Indre arbejdsmodeller

v      Socioøkonomiske forhold

Konklusion/perspektivering

v      Hvad er jeg blevet opmærksom på

v      Hvad har jeg fravalgt

v      Hvad har jeg lært

v      Hvad har udannelsen lært mig

v      Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave på psykoterapeutisk uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi.

 •  I forbindelse med skrivning af den afsluttende fordybningsopgave på overbygningens 2. år på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi, som er berammet til 25 lektioner af 45. min., anbefaler Toftemosegaard, at de studerende bevilliges 5 skrivedage, hvor de har mulighed for at fordybe sig i denne proces.
 • Der anbefales at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver, ansøger om disse 5 dage.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog

PD i familieterapi & Småbørnskonsulent

Master i ART (Metoder til træning af sociale kompetencer)

Dalig leder af

Toftemosegaard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anbefaling i forbindelse med deltagelse i studiegruppe

Anbefaling i forbindelse med deltagelse i studiegruppe på den 4. årige psykoterapeutuddannelse i systemisk narrativ familieterapi

 •  I forbindelse med deltagelses på den 4. årige psykoterapeutuddannelse i systemisk narrativ familieterapi, anbefales de studerende at mødes i studiegrupper ca. 1 gang pr. måned (mellem de enkelte moduler), og det anbefales derfor, at de studerende tildeles 6 timer pr. måned til dette.
 • Det anbefales at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver, ansøger om disse 6 timer pr. måned.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag  Christiansen

Aut. Psykolog

PD i familieterapi & Småbørnskonsulent

Master i ART (Metoder til træning af sociale kompetencer)

Daglig leder af

Psykologselskabet Toftemosegaard

 For nærmere information:

Kontakt uddannelses-ansvarlig Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011