Fuld studiebeskrivelse

Her kan du læse den fulde studiebeskrivelse inkl. vores etiske regler, vores værdigrundlag og vores videnskabsteoriske udgangspunkt.

Formål:

Det er uddannelsens centrale formål at uddanne professionelle familie- og psykoterapeuter og rådgivere, som efter endt uddannelse har en solid platform teoretisk og metodisk i systemisk og narrativ familie- og psykoterapi samt rådgivning i praksis og teori. Familie- og psykoterapeuten skal kende fagets bredde, perspektiver og begrænsninger. Ligeledes skal familie- og psykoterapeuten med baggrund i et sociologisk perspektiv have viden om terapiens historiske og teoretiske rødder, relevant litteratur, handlemuligheder, målgrupper og vilkår for rådgivning/terapi. Teori om kommunikationsteori og udviklingspsykologi med særlig fokus på personlighedspsykologi og psykopatologi vil få en særlig opmærksomhed. Desuden skal psykoterapeuten have stort kendskab til sig selv i rollen som familie og psykoterapeut og kende de etiske regler og kontekst for arbejdet som familie og psykoterapeut.

Optagelseskriterier

 Kvote 1

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang grunduddannelse inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger. Optagelse på uddannelsen som psykoterapeut i systemisk og narrativ familieterapi er betinget af, at ansøgeren har gennemført en mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter og have mindst 3 års dokumenteret praktisk erfaring inden for denne uddannelse.

Den studerende skal endvidere kunne dokumentere mindst tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Der foretages en individuel vurdering af hver enkelt ansøger. Vurderingen tager udgangspunkt i ansøgerens forudgående uddannelse og erhvervserfaringer.

Kvote 2

Andre med grunduddannelser på tilsvarende eller højere niveau vil dog kunne optages efter en individuel konkret bedømmelse eks. afspændingspædagog, ernæringsvejleder eller lign. hvor der arbejdes med rådgivning, vejledning og samtalen.

 Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper, som har anden relevant uddannelse og suppleret med andre kurser fra højere læreranstalter eller lign. inden for ledelse, psykologi, terapi og supervision kan optages på psykoterapeut uddannelsen. Kurserne og uddannelse skal kunne dokumenteres med CV og kursus og uddannelsesbeviser, som fremsendes sammen med ansøgningen. Kurserne skal svare til 120 timer ved sammenhængende forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om afbrudte forløb.

 -Kvote 2 og 3 skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne fra kvote2 og 3 optages efter individuelt bedømmelse ved samtale med vægt på en helheds bedømmelse, hvor uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation og erhvervserfaring dokumenteres og vurderes.

Der kan optages max.10 % studerende i alt fra kvote 2 og 3 på uddannelsen.

 Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske teorier og principper. Dokumentation sker ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l. og ved kursusbeviser for relevante kurser.

Desuden skal ansøgeren kunne læse teoretiske artikler på dansk, norsk, svensk og mindre artikler på engelsk.

Ansøgerne skal kunne forstå talt engelsk på et anvendeligt niveau for at sikre udbytte af filmklip.

Introduktion til psykoterapeutuddannelsen og forventningsafstemning vil foregå på 1. modul på uddannelsen.

Retning for psykoterapeut uddannelsen

Psykologselskabet Toftemosegaards 4 årige uddannelse i systemisk narrativ psykoterapi giver de studerende færdigheder og metoder til at bruge de terapeutiske redskaber og forståelser i mange forskellige sammenhænge. Uddannelsen tager udgangspunkt i et grundlæggende etisk fundament for ethvert terapeutisk samvær baseret på anerkendelse, respekt og uærbødighed. På indgangsåret udvikles og forfines de metodiske greb og den studerende bliver præsenteret for og træner flere og flere metodiske færdigheder. På overbygnings uddannelsens er der fokus på terapeutiske nuancer og på udviklingen af en personlig terapeutisk stil. Psykoterapeutiske problemstillinger danner udgangspunkt for supervision og egen terapi på overbygningsdele

Videnskabeligt udgangspunkt:

Uddannelsen introducerer de væsentligste begreber og tankegange, der er forbundet med post-strukturalistisk og narrativ tænkning.

Poststrukturalismens tænkere har set det, som deres opgave at gøre op med ideer om dybere og bagvedliggende almene sandheder, som det er videnskaben og de professionelles opgave at finde frem til.

Poststrukturalismen påpeger de konkrete former for afhængighed og magtinteresser, der altid er på spil i produktionen af viden. Det er en grundantagelse i denne tænkning, at dominerende antagelser og selvfølgeligheder aldrig kan stå alene som det eneste mulige, der er at sige om en sag.

En samtalepraksis, der tager udgangspunkt i disse principper, er derfor konstant opmærksom på, ”hvad der mere kan siges” og ”hvad der mere kan fortælles”, og ikke mindst på, ”hvad der yderligere er muligt for denne person at gøre” – som der hidtil ikke har været øje for.

På indgangsåret introduceres den narrative metafor som væsentligste metodiske ramme for professionel samtalepraksis. Den narrative praksis og ideer er oprindeligt udviklet af Michael White og David Epston.

 Narrativ samtalepraksis har fokus på dominerende fortællinger i menneskers liv og på disse fortællingers effekter på menneskers identitet og relationer. Det narrative perspektiv interesserer sig for intentionelle tilstande og fokuserer på, at enhver fortælling udtrykker intentioner i handling. Med udgangspunkt i den narrative metafor og forståelsesmåde er det derfor professionelles opgave at sørge for, at der etableres en mangfoldighed af fortællinger.

De Etiske regler

De studerende undervises og indføres i de gældende etiske regler for klient/terapeut relationen, som er nedfældet i Dansk Psykoterapeut forenings etik regler. De studerende forholdes løbende i disse regler, da det er af stor betydning, at vi i arbejdet med mennesker i en terapeutisk kontekst er forpligtet af høj etik.

Som uddannelsessted er Psykologselskabet Toftemosegaard forpligtet til at undervise i fagets etik og i etiske dilemmaer, samt sikre at både ansatte og studerende kender vores interne etikregler ved start på psykoterapeut uddannelsen.

Det understreges, at de etiske bestemmelser også gælder i et terapeutisk lærer/elev forhold, som det udfolder sig på Psykologselskabet Toftemosegaard.

Relationen mellem den studerende og underviseren skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut. Der må ikke være et afhængighedsforhold mellem lærer og studerende. En underviser kan ikke være terapeut for en af de studerende.

Psykologselskabet Toftemosegaard er forpligtet til, at hensynet til de studerendes personlige og indlæringsmæssige udvikling går forud for hensynet til de økonomiske interesser på Psykologselskabet Toftemosegaard. Derfor må der ikke komme situationer, hvor den studerende f.eks. bliver økonomisk afhængig af Psykologselskabet Toftemosegaard.

Psykologselskabet Toftemosegaard er forpligtet til at leve op til de kvalitetskrav, som gælder for de af Psykoterapeutforeningen godkendte og evaluerede psykoterapeutiske uddannelser.

Der er tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under uddannelsen. Videregivelse af oplysninger må kun finde sted efter samtykke, eller hvor der foreligger strafbare forhold.

Hvis der anvendes filmklip, eller andet materialet fra en klient, så skal der altid foreligge en skriftlig tilladelse fra klienten inden dette bruges, og der skal foreligge en klar og gennemskuelig aftale om, hvorledes materialet anvendes. Efter endt brug skal materialet slettes eller makuleres hurtigst muligt.

Personlige oplysninger skal opbevares, så de ikke er umiddelbart tilgængelige.

Psykologselskabet Toftemosegaard er forpligtet til, at sikre sig de habilitetsmæssige forhold omkring enkeltpersoners varetagelse af forskellige roller. En underviser med økonomisk interesse for videreførelse af et hold, der samtidig har kompetence til at give studerende karaktererne bestået/ikke-bestået, skal have sikret sin habilitet, så han/hun ikke i den konkrete situation skal varetage begge opgaver.

Klager fra studerende over Psykologselskabet Toftemosegaard tages i første omgang op internt, og rettes mundtligt eller skriftligt til Psykologselskabet Toftemosegaard ApS ledelse (og/eller kursusrådet), afgørelsen kan indbringes for Psykoterapeut Foreningens etikudvalg.

Etikreglerne er gældende for alle undervisere og terapeuter med tilknytning til Psykologselskabet Toftemosegaard.

Værdigrundlag:

På Psykologselskabet Toftemosegaard er vi forankret i værdier, der bygger på, at det enkelte menneske er eksperten i sit eget liv og unikt i sin egen historie. Når vi indgår i samarbejde professionelt med et andet menneske, så er vi forpligtet til at skabe en relation, som bygger på, at ethvert menneske er eksperten i sit eget liv, og vi skal som terapeuter/psykologer/behandlere skabe en relation båret af respekt, ligeværd og ærbødighed.

Vi skal sikre høj grad af integritet, hvor kunden/klienten er ”herre i eget hus”, og vi skal understøtte kundens/klientens mestring i deres livshistorie.

På Psykologselskabet Toftemosegaard er vi opmærksomme på, at vi alle har værdier, normer og erfaringer, som kan være styrende for vores forforståelse og forståelse af sandhedsbegrebet og for vores måde at indgå i relationer på. Vi ønsker netop at sætte disse i spil, således at alle, der enten arbejder eller er studerende på Psykologselskabet Toftemosegaard er opmærksomme på disse, og hvilken indflydelse de har på vores relationelle forhold.

Vi ser det som vigtigt at forholde os uærbødigt til vores egne sandhedsværdier og hele tiden som professionelle være nysgerrige og udfordre os selv på:” Hvad vi ser og hvad vi ikke ser” og hvordan det påvirker vores tænkning og adfærd. Det er et opråb om uærbødighed, så vi undgå at blive forelsket i vores egne ”sandheder”.

Studiebeskrivelse:

Uddannelsen som psykoterapeut i systemisk og narrativ familieterapi er organiseret, som et 1-årigt basis grundforløb, og derefter med en overbygning med et sammenhængende forløb på 3 år, så uddannelsen er varende 4 år. Den samlede uddannelse skal være afsluttet inden for en periode på 6 år.

På Psykologselskabet Toftemosegaard er indgangsåret til psykoterapeutuddannelsen:

Uddannelsen som systemisk børne- og familiekonsulent:

Ovenstående 1-årige efteruddannelser er adgangsgivende til den:

3-årige overbygningen til psykoterapeutuddannelsen i systemisk og narrativ familieterapi, som samlet giver en 4-årig psykoterapeut uddannelse med mulighed for medlemskab af Psykoterapeut foreningen og titlen psykoterapeut MPF

Psykoterapeut uddannelsen består af et indgangs år med 121 timers undervisning fordelt på 8x2 dages internater og 25 timer til opgaveskrivning.

Systemisk børne- og familiekonsulent uddannelsen har fokus på, hvordan man som professionel ofte skal være igangsættende for og støttende i udredning, behandling, pædagogik, undervisning og udviklingsprocesser, og andre gange skal kunne udføre myndighedsfunktioner. Du får en platform i systemisk teori og metode og en introduktion til narrativ teori og metoder og skal arbejde med, hvordan man ved hjælp af samtalen kan være med til at skabe forandring for de klienter/brugere, man arbejder med til daglig, og hvordan du agerer efter hvilken kontekst du indgår i.

Systemisk børne- og familiekonsulent uddannelsen er rettet mod studerende, som er optaget af , hvordan de kan arbejde med børn, unge, enkeltpersoner eller familier, og de mangeartede opgaver de stilles overfor, og hvordan man som professionel navigerer med overblik og forståelse i et komplekst og dilemmafyldt felt.

Den 3-årige overbygning:

Den 3-årige overbygning består af 104 timers undervisning per år og derudover 25 timer til opgaveskrivning per år. Undervisningen er fordelt på 7 eksternater á 2 dage (84 timer) og 1 internater á 3 dage per år. (20 timer fordelt på 7-7-6 timer). Den samlede uddannelse varer 4 år.

Hver studieår søges enkeltvis. Som afslutning på hvert studieår skal der laves en skriftlig opgave, som skal bestås før man kan forsætte på næste studieår. På 4. studieår laves der midtvejs en skriftlig opgave, som skal bestås. Psykoterapeut uddannelsen afsluttes med en klinisk prøve ud fra en synopsis.

På studieårene på overbygningen skal der pr. år afsættes tid til 50 timer egen terapi/selvrefleksion individuelt eller i gruppe og 70 timer supervision individuelt eller i gruppe.   

Merit:

Merit for indgangsåret kan opnås efter individuel vurdering af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund fra et andet institut, der svarer til de faglige krav og timetal med afsæt i den systemiske og narrative teorier og metoder.

Fravær:

Vedr. fravær, så kan den studerende maksimalt være fraværende på uddannelsen svarende til 1 modul dvs. 12 timer.

Ved længerevarende fravær begrundet i eks. kritisk sygdom og barsel, så kan der dispenseres i forhold til færdiggørelsen af uddannelsen inden for 6 år. Dette kræver en personlig samtale, hvor mulighederne for færdiggørelse drøftes.

Samlet overblik over uddannelsens opbygning:

IndgangsårOverbygning 1. årOverbygning 2. årOverbygning 3. årI alt
96 timer undervisning
og 25 timer til opgave
104 timer undervisning
og 25 timer til opgave
104 timer undervisning
og 25 timer til opgave
104 timer undervisning
og 25 timer til opgave
I alt = 508 timer
0 timer egen
terapi/selvrefleksion
50 timer til egen terapi/selvrefleksion50 timer til egen terapi/selvrefleksion50 timer til egen terapi/selvrefleksionI alt= 150 timer
O lektioner supervision70 timer supervision70 timer supervision70 timer supervisionI alt= 210 timer
I alt= 868 timer
85.
 • "Diskurs og diskontinuitet". Michel Foucault.  ARTIKEL: Strukturalisme. En antologi / Peter Madsen (red.). - 1970.
 • Modul 2

  Tema 1

  Maturana og Varela

  På tema 2 vil vi kigge nærmere på bl.a. Maturana og Varelas vigtigste begreber og bidrag i forhold til psykoterapeutisk praksis.

  • Domæneteori
  • Autopoiese
  • Kobling, struktur og distinktioner
  • Medskabende kommunikation

  Tema 2

  Systemisk narrativ terapi med børn

  Litteratur:

  1. "Kundskabens træ, den menneskelige erkendelses biologiske rødder", af Humberto Maturana & Francisco Varela.Forlaget Ask 1987.
  2. ”Narrativ terapi med børn og deres familier” af Michael White og Alice Morgan. Akademisk Forlag 2007.
  3. Narrative samtaler. En introduktion”, af Alice Morgan. Hans Reitzels Forlag 2005.  

  Artikler:

  1. Kærlighedens biologi: interview med Humberto Maturana” af Ib Ravn" i TIDSSKRIFTSARTIKEL: Omverden. - Årg. 2, nr. 7 (1991).
  2. "Afsked med objektiviteten", (Frederik Stjernfelt interview af Humberto Maturana i information 1991-05-03)
  3. "Som naturen skaber sig selv", af Ole Thyssen. AVISARTIKEL: Politiken. - 1994-07-03
  4. ”Om narrativ terapi med unge – og hvordan man kommer videre, når svaret er ”det ved jeg ikke”, af Anette Holmgren i Fokus nr. 3 2006.

  Modul 3

  Tema

  Supervision/coaching/Rådgivning

  Med udgangspunkt i en systemisk narrativ forståelsesramme arbejdes der med de enkelte begreber og metoder i supervision/coaching og rådgivning, og i hvilken kontekst supervision, coaching eller rådgivning anvendes. Der arbejdes med den overordnede teoretiske og metodisk forståelse og metoderne anvendes i praksis. Der fokuseres på, hvordan rammerne skabes, rolle og hvilke positioner man indtager i de forskellige kontekster. Der arbejdes med magtforhold og etik.

  Litteratur:

  1. "Systemisk supervisionsmetodik: Et sprogspil for professionelle, der anvender supervision" af Schilling, Benedicte. Psykologisk forlag, 2005, 2. udg.
  2. "Supervision af psykoterapi: teori og praksis", af Karen Vibeke Mortensen, Jacobsen 1. udgave, 1. oplag. Akademisk Forlag, 2007.

  Artikel:

  1. ”Invitation til nysgerrighed. En Systemisk tilgang til supervision”, af Dorte Lund-Jacobsen, Ane Wermer i Fokus på Familien. Vol.4, 200

  Modul 4

  Tema 1

  Min personlige stil- øvelse gør mester.

  • På dette tema vil vi have fokus på samtalepraksis med fokus på intentioner, relationer og identitet.
  • Vi vil træne samtaler og teamarbejde, som deltageren kan bruge konkret i egen praksis.
  • Vi vil arbejde med genforfattelse af deltagernes personlige og professionelle livstemaer
  • Vi vil udvikle og styrke deltagernes allerede eksisterende personlige og professionelle færdigheder / personlige og professionelle historier
  • Vi vil opøve og forbedre deltagernes færdigheder til at styrke og opbygge begrebsdannelse og mening hos ”klienten”.
  • Vi vil arbejde med etisk opmærksomhed på mindst mulig reproduktion af magt i de professionelle positioner
  • Vi vil arbejde med deltagernes egen stil, egne værdier og foretrukne praksisformer

  Tema 2

  Systemisk narrativ terapi med par og familier

  Der arbejde med uærbødighed, det fraværende med implicitte, positioner, bærende historier og mønstre og stilladserende samtaler. Der vil ligeledes være fokus på, hvordan man som terapeut undersøger om man er hjælpsom, om der var andre veje at gå, og hvorfor valgte jeg at stille præcis disse spørgsmål, hvad var min hensigt. Hvad fik jeg ikke spurgt om, og hvorfor ikke

  Litteratur:

  1. ”Uærbødighed og fordomme”, 2012 af Gianfranco Cecchin, Gerry Lane og Wendel.A. Ray
  2. ”Narrativ terapi med børn og deres familier” af Michael White og Alice Morgan. Akademisk Forlag 2007.
  3. ”Par i terapi”, af Allan Holmgren. Munksgaard 2001

  Artikler:

  1. ”Reflektioner over Etik og Grænser i de Terapeutiske rum”, af Marianne Davidsen Nielsen 2010
  2. ”Gensyn med Michael White", af Kit Sanne Nielsen. TIDSSKRIFTSARTIKEL: Psykolog nyt. - Årg. 60, nr. 23 (2006).

   Modul 5 (3. dages internat)

  Tema

  Live terapi, supervision/rådgivning

  På dette modul skal de studerende medbringe en familie, en klient, en kollega, en ung eller andet, alle skal i løbet af de 3 dage være på "live".

  Vi vil bl.a. kigge på:

  • Forberedelse
  • Forforståelse
  • Joining, smalltalk.
  • Samtalens sociale struktur.
  • Samtalens forskellige faser.
  • Samtalens afslutning.
  • Reflekterende team

  Litteratur

  1. ”Løsningsfokuserede samtaler” af Insoo Kim Berg og Peter De Jong. 2006. Hans Reitzels   Forlag.
  2. ”Neuroaffektiv psykoterapi med voksne”, af Susan Hart Forlag: Gyldendal Akademisk 2012.
  3. Neuroaffekktiv psykoterapi med børn”, af Susan Hart Forlag: Gyldendal Akademisk 2011.

  Artikler:

  1. ”Om ikke at holde i hånden”, af Ken Vagn Hansen. Psykolog nyt nr. 20, 2009

  Modul 6

  Tema

  Bateson

  På dette modul vil vi kigge nærmere på Gregory Batesons biologiske og systemteoretiske kommunikationsteori og hans betydning for den systemiske og narrative terapis udvikling og fremdrift.

  Litteratur:

      1.Mentale systemers økologi" af Gregory Bateson. 1. udgave. 2005. KBH. Akademisk

      2.”Kommunikation og økomentale systemer ifølge Gregory Bateson” af Bent Ølgaard Akademisk Forlag 1991

  Artikler:

      1.”Systemisk tænkning - at forstå systemet, mønsteret og sammenhængene”, af Pia Torreck. Artikel fra Lederweb den 15.02.2013

  Modul 7

  Åbent Tema

  Reserveret til temaer, som de studerende har indkommet med ønsker om at de gerne vil fordybe sig i, eller synes vi mangler at komme omkring.

  Modul 8

  Tema 1

  Socialpædagogik og terapi - og det i mellem.

  På dette tema vil vi sætte fokus på de dilemmaer man, som professionel kan stå overfor, når vi arbejder med børn/unge, der oplevelses som behandlingskrævende. Hvad er undervisning? Hvad er opdragelse? Hvad er social eller specialpædagogik? Hvad er tera

  Tema 2

  Narrativ teori og praksis

  Vi arbejder videre med vigtige narrative begreber som magt, dekonstruktion, det fraværende men implicitte præsenteres og sættes i en terapeutisk kontekst.

  Desuden arbejdes der med eksternalisering, reauthoring, remembering og bevidning som metoder i den systemisk narrative tænkning.

  Tema 3

  Introduktion til eksamen

  Litteratur:

  1. "Behandling i socialt arbejde" af Tine Egelund; Turf Böcker Jakobsen. 1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzel, 2006.
  2. "Forældrefokuseret arbejde med børn" af Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide. Forlag Systime Academic 2004.
  3. ”Socialpsykologi: En introduktion" af Rolf Kuschel; Per Schultz Jørgensen. 2. udgave, 1. oplag. Frydenlund, 2006.
  4. ”Socialpsykologi - En grundbog til et fag”, af Michael Hviid Jacobsen og Erik Laursen. Hans Reitzel Forlag 2013.

  Artikler:

  1.”Børn og unge er vores bedste manualer”, af Søren Hertz i Gjellarhorn nr. 15 2010.                  

  Modul 9

  Eksamen- Skriftlig fordybelsesopgave.

  1. ”Den Gode opgave”, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, forlaget Samfundslitteratur 2012. 382 sider
  2. ”Div. anbefaler fra Toftemosegaard vedr. opgave og eksamen”. Udarbejdet af Psykologselskabet Toftemosegaard.

  Denne opgave skal bestås, før man kan fortsætte på 3.år

  Den 3-årige overbygning på Psykoterapeutuddannelsen (3. år)

  Adgangskrav til 3. år på den 3. årige psykoterapeut uddannelse

   Den studerende skal have gennemført Psykologselskabet Toftemosegaard indgangsår + 1. og 2. år på overbygningen.

  • Være i en arbejdsmæssig relevant praksis.
  • Kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og mindre artikler på engelsk.
  • Være i stand til at forstå engelsk på et grundlæggende/anvendeligt niveau, da flere videofilm vil være på engelsk.

  Specifikke mål

  Med baggrund i den systemisk narrative teori og praksis fokuseres der på udvikling af kursistens praksis.

  • Der vil være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og faglig/personlig udvikling. f.eks.: Uddybende teori fra det systemteoretiske felt med særlig fokus på de forskellige spørgsmålstyper (Karl Tomm) og den narrative metode.
  • Vi skal kigge på udvalgte psykoterapeutiske metoder og afprøve disse i praksis.
  • Opnå teoretisk fundering gennem læsning, teorigennemgang og diskussioner i grupper og plenum
  • Maturanas domæneteori vil få en særlig opmærksomhed
  • Karl Tomm og hans teori og ”Mønstre i interpersonelle interaktioner (IP-skopet) vil blive præsenteret og anvendt i praksis
  • Poststrukturalistisk teori vil her på 3. modul få ekstra opmærksomhed, og blive integreret i både i teori og ikke mindst i praksis
  • Supervision, reflekterende teams og reflekterende processer trænes med udgangspunkt i deltagernes egne cases
  • Den enkeltes personlige kompetencer til at agere i og intervenere i relationer trænes.
  • Den enkelte fagpersons evne til kontakt, indlevelse, personlig autenticitet og relevant intervention sættes ligeledes i fokus på 3. modul
  • Den enkelte deltager får styrket sine faglige- og personlige kompetencer i at arbejde med interpersonelle relationer og dynamiske processer i organisationer og personalegrupper, som i rollen som rådgiver
  • Metodik, empiri og evidens inden for psykoterapiforskningen vil her på 3. års overbygning for særlig opmærksomhed.
  • Færdigheder i at analysere, metodeudvikle og intervenere i praksis øves løbende hele året.
  • Modtage supervision i forhold til egen praksis, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde.
  • På 3. år forventes det, at man deltager i team-arbejde, øvelser og rollespil på holdet, ligesom det forventes, at man har modtaget supervision i forhold til egen praksis på holdet, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde.

  Strukturen på overbygningen 3.år

  Uddannelsen er på i alt 129 timer, fordelt på 104 undervisningslektioner, over 14 undervisningsdage fra 9.00-16.00 inkl. pauser, et 3 dages internat og en afsluttende fordybningsopgave, som er berammet til 25 timer

  Overbygningens 3. år

  Antal dage

  Timer

  Modul 1

  2

  12

  Modul 2

  2

  12

  Modul 3

  3

  20

  Modul 4

  2

  12

  Modul 5

  2

  12

  Modul 6

  2

  12

  Modul 7

  2

  12

  Modul 8

  2

  12

  Modul 9

   

  25

  Antal dage i alt

  17

   

  Antal timer i alt

   

  129

  Beskrivelse af indholdet på de enkelte moduler:

  Modul 1

  Tema 1

  Intro til 3. års overbygning + Feedback på opgave fra 2. år og på personlig stil og udvikling af denne.

  • Gennemgang af studieplan og litteratur.
  • Om overbygningens 3. år samt gensidige krav og forventninger og de etiske regler.
  • Feedback på opgave fra 2. år og på personlig stil og udvikling af denne.

  Der laves ligeledes en grundig forventnings afstemning i forhold til at deltagerne nu nærmer sig afslutningen på deres overbygningsuddannelse, og det præciseres, at deltagerne er bekendt med at uddannelsens faglige niveau er afstemt i forhold til at nå målet som psykoterapeuter når året er gået.

  Tema 2

  Systemisk narrativ teori og metode og familieterapi

  Dette tema inviterer til fordybelse i centrale systemiske og narrative begreber, og hvordan de kan omsættes til praksis. Fokus på cirkularitet, det relationelle perspektiv og nysgerrighed og særlig fokus på at styrke den enkelte studerendes forståelse af de enkelte begreber

  Litteratur

  1. ”Studieplan for overbygningens 3. år”
  2. Familieterapi: veje til udvikling og forandring” af Salvador Minuchin. Forlag: Munksgaard 1. udgave. 1998.
  3. Mening i handling”, af Jerome Bruner. Forlag Klim 1999.

  Modul 2

  Tema

  Karl Tomm

  Karl Tomm og hans teori om ”forskellige spørgsmålstyper og deres hensigt” vil sammen med ”Mønstre i interpersonelle interaktioner” og IP-skorpet blive præsenteret.

  Litteratur:

  1. ”Mønstre i Interpersonelle Interaktioner”, af Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff og Tom Strong.201

  Artikler:

  1. ”Interviewet som intervention”, af Karl Tomm: 1. del: FORUM nr. 2, 1992 + 2. del: FORUM nr. 3, 1992 + 3. del: FORUM nr. 4, 199
  2. ”Spørgsmål, der gør en forskel artikel af C. Hornstrup, K. Tomm og T. Johansen. MacMann Berg 2009

  Modul 3 (3. dages internat)

  Tema 1

  Gennemgang af udvalgte psykoterapeutiske metoder og prøver på disse i praksis og færdighedstræning.

  Tema 2

  Repræsentant for den oplevelsesorienteret metode.

  Tema 3

  Repræsentant for den Gestalt Terapeutiske metode

  Tema 4

  Live terapi.

  De studerende medbringer en klient og laver liveterapi, enten alene eller med co-terapeut og evt. reflekterende team.

  Litteratur:

  1. ”Meningen med livet og andre psykoterapeutiske fortællinger” af Yalom, Irvin D.
  2. ”Gestaltterapiens metode” af Frederick S. Perls
  3. Oplevelsesorienteret familieterapi” af Walter Kempler
  4. ”Klient-centreret terapi - efter Carl Rogers metode” af Claus Dalton Gawin

  Modul 4

  Tema

  FIT (Feedback Informed Treament)

  På dette modul vil vi kigge på Feedback Informed Treatment (FIT), som er en klientstyret, effektorienteret tilgang til samarbejdet med klienten, familien som øger engagement og samarbejdet med klienten, samt sikrer at klienten får den hjælp han behøver.

  Arbejdet med ORS / SRS-skemaerne vil blive præsenteret.

  Litteratur:

  1. "Psychotherapy with Impossible Cases - The Efficient Treatment of Therapy Victims", af Barry L. Duncan, Mark A. Hubble og Scott D. Miller. Forlag: W. W. Norton & Company, 1997.
  2. "The Heroic Client: Doing Client-Directed, Outcome-Informed Therapy", AF Barry L. Duncan OG Scott D. Miller. San Francisco 2000. Forlag: Jossey-Bass

  Artikler:

  1. Evidens under lup: Hvordan kan vi dokumenter at det vi laver virker. Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor ”evidens” er blevet en magtfaktor”, af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby i Systemisk Forum nr. 4 2012

  Modul 5

  Eksamen-Midtvejsopgave

  Modul 6

  Tema 1

  Metodik, empiri og evidens inden for psykoterapiforskningen

  Vi vil kigge på hvilken betydning debatten om psykoterapi og evidensbegrebet har for psykoterapeutens kliniske arbejde, samt for fagets metodeudvikling. Temaet tager udgangspunkt i de seneste 40 års psykoterapiforskning og komme med konkrete bud på, hvad det betyder for psykoterapeutisk praksis

  Litteratur:

  1. ”Psykoterapiens hovedtraditioner" af Esben Hougaard, Birgitte Diderichsen og Thomas Nielsen (red.), 1. udgave, 2. oplag 1999. Dansk psykologisk forlag

  Artikler

  1. ”Hvad gør en god psykoterapeut "god”? Perspektiver fra empirisk forskning Hougaard”, (1998): Psyke & Logos, 19.
  2. ”Psykoterapiforskning og evidensbaseret behandling”, af Hougaard, E. (1999):. Agrippa, 19, 5-37.
  3. Familieterapiens fremtid - terapeuten mellem evidenskrav og udvikling” af Bargmann. S, i Fokus på Familien nr. 2 2013
  4. Hvordan kan vi dokumentere at det vi laver virker” af Bargmann & Jensby Systemisk og Narrativt Forum nr. 3 2012
  5. ”Evidens er ikke bare evidens”, af Bargmann & Jensby. I Systemisk Forum nr. 2 2012.
  6. Evidens under lup: Hvordan kan vi dokumenter at det vi laver virker. Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor ”evidens” er blevet en magtfaktor”, af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby i Systemisk Forum nr. 4 2012

  Modul 7

  Tema

  Live terapi/supervision/coaching/rådgivning

  På dette modul skal kursisterne medbringe en klient eller en videooptagelse af en terapi session eller en supervisions session

  Litteratur:

  1. ”Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn”, af Susan Hart og Marianne Bentzen. Hans Rietzels Forlg 2013.
  2. ”Terapifortællinger” af Anette Holmgren, Dansk Psykologisk Forlag 2008.

  Modul 8

  Tema 1

  Introduktion til Synopse

  Desuden Reserveret til emner som de studerende har indkommet med ønsker om, at de gerne vil fordybe sig i, eller synes vi mangler at komme omkring

  Tema 2

  Diagnose i kontekst.

  På dette tema vil vi have fokus på det at arbejde systemisk narrativt i et diagnostisk felt.

  • Sprogets forførelse.
  • Om diagnoser og andre konklusioner.
  • Indikation og kontraindikation.
  • Uærbødighed

  Litteratur:

      1.“Børne- og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder“, af Søren Heudgave, 4. oplag. Akademisk, 2010.

  Artikler:

  2.”At arbejde systemisk i et diagnostisk felt”, af Søren Hertz. Fokus på familien 1:22-32 2003 Universitetsforlaget.

  3.”Diagnoser og afmagt. Fænomenet diagnose kan ses som et udvalgt øjebliksbillede”, af Søren Hertz, Vera No 47 2009.

  4.”Sprogets forførelser. Om diagnoser og andre konklusioner”, af Jacob Mosgaard i Fokus på familien, vol. 37, nr. 4, 2009

  Modul 9

  Tema 1

  Eksamen –Den kliniske eksamen.

  Tema 2:

  Afslutning (gallamiddag//taler/festlige indslag) 

  Tema 3:

  Evaluering af uddannelsen og egen udvikling.

  Egenterapi, selvrefleksion, supervision og færdighedstræning 

  Den samlede uddannelse skal være afsluttet inden for en periode på 6 år. Dette kan der gives dispensation for under særlige omstændigheder f.eks. kritisk sygdom og barsel. Ved ønske om dispensation så henvender den studerende sig til Psykologselskabet Toftemosegaard og dette drøftes under en personlig samtale.

  I løbet af uddannelsen skal der være indlagt minimum 150 timer til egen terapi/selvrefleksion i gruppe, individuelt eller i en kombination. Den studerende skal sørge for at få tilrettelagt det løbende under uddannelsen og skal aflevere dokumentation for antal timer, og at den pågældende psykoterapeut opfylder kriterierne ifølge Psykoterapeut foreningen.

  Ved egen terapi forstås den personlige og individuelle psykoterapi man som klient modtager af en kvalificeret uddannet psykoterapeut.

  Egen terapi skal foregå mellem den enkelte studerende og en uddannet psykoterapeut, der opfylder kriterierne for optagelse i Psykoterapeut foreningen. Det kan foregå individuelt eller i en gruppe, hvor terapiens udøves under overværelse af en gruppe. Dokumentation for egen terapi afleveres ved årets afslutning på et skema med underskrevet af supervisor/psykoterapeut udleveret af Toftemosegaard. Dette er også en forudsætning for at have gennemført uddannelsen.

  Selvrefleksion:

  Ved selvrefleksion forstås” Tanker, oplevelser og opmærksomhedspunkter, som vedrører personlig udvikling/Indsigt/arbejdspunkter processer, teori og metode. ”

  Selvrefleksion skal være en integreret del af uddannelsen og en del af den personlige udviklingsproces i uddannelsen som psykoterapeut. Det kan være mundtligt såvel som skriftligt i løbet af uddannelsen. I selvrefleksion modtages feedback fra medstuderende og undervisere. Selvrefleksion foregår som en del af undervisningen og sideløbende med egen terapi, som de studerendes indbyrdes arbejde. Der afleveres dokumentation for dette

  Supervision:

  Der er indlagt 210 timer til supervision i gruppe, individuelt eller i en kombination.

  Supervisionen kan være direkte eller indirekte på et stykke terapeutisk arbejde. Aftalerne mellem supervisor skal være tydlige m.h.t. settings og roller for henholdsvis terapeut, klient og supervisor og disses indbyrdes relation og tilknytning. Supervisor skal opfylde kravene til optagelse i psykoterapeut foreningen og være kvalificeret til at udføre supervision. Den studerende skal aflevere dokumentation for supervisionen med attestation fra supervisor og er en forudsætning for at have gennemført studieåret.

  Færdighedstræning:

  Løbende når der arbejdes med metoder, så er der indlagt færdighedstræning i at udøve terapi, hvor den enkelte deltager får mulighed for at prøve det i praksis og den øvrige del af gruppen fungerer som observatører, reflekterende team eller giver feedback. Desuden er der løbende mulighed for at medbringe en klient eller video case materiale, som der arbejdes med enten som live træning eller rollespil. På eksternaterne sættes fokus på færdighedstræning med medbragt case materiale.

  Underviserne:

  • Flemming Zuschlag Christiansen aut. Psykolog

  -Systemisk Narrativ teori og metode

  -Færdighedstræning

  -Sorg krise og traumer

  -Supervision og selvrefleksion

  -Angst og angsttilstande

  -Sagsvurdering og sagsformulering

  • Jacob Mosgaard, psykolog.

  Underviser i systemisk narrativ teori og metode.

  -Psykiatriske diagnoser i kontekst

  -Diagnosers betydning. Patologisering, mening og kontekst.

  -Postmoderne terapi. -Sociale konstruktioner og uærbødighed i praksis.

  -Evidens, diagnoser og andre terapeutiske sandheder

  -Færdighedstræning

  • Grith Ribert Larsen, pædagog, psykoterapeut (MPF)

  -Systemiske metoder i teori og praksis.

        -Generelle psykoterapeutiske færdigheder.

  -Rollen som psykoterapeut

  -Den terapeutiske relation

  • Dorthe Bærentzen, Psykoterapeut/Master i Familieterapi.

  -Systemiske metoder i teori og praksis.

  -Færdighedstræning

  -Den terapeutiske relation i arbejde med børn, unge og familier.

  -Selvrefleksion

  • Ann-Sofi Johansen, lærer, PD i systemisk familieterapi fra den Sociale Højskole, skoleleder for anbragte børn i 11 år.

  - Underviser i grundbegreberne i systemteorien Hvordan omsættes de i praksis?

  -Hvordan skaber man en god relation og kontekst for samarbejde

            Christina Bilstrup, aut. Psykolog, psykologiske undersøgelser og screeninger.

  - Underviser i test og undersøgelser

  • Susanne Bargmann, aut. Psykolog, Specialist i psykoterapi.

  -Underviser i FIT –Feedback Informed Treatment metode.

  • Anna Fjeldsted, aut. Psykolog. Underviser i samtaler med børn og unge og familier ud fra en narrativ/poststrukturalistisk forståelsesramme.

  -Det multihistorielle perspektiv: Der er altid mere at fortælle

  -Traumearbejde: At få øje på responser

  -Kulturens fortællinger: Normer og Eksternaliserende samtaler

  -Bevidning som en måde at lytte på

  -Kulturens fortællinger: Normer og diskurser tænkning

  • Jacob Wiemann, Diplomeret gestaltterapeut og MPF - medlem af psykoterapeutforeningen. Underviser i teorien og metoderne indenfor gestalt terapien.

  -Færdighedstræning i metoderne.

  Alle Underviserne på Psykologselskabet Toftemosegaard er forankret i andet fagligt netværk enten som undervisere, egen psykolog praksis eller psykoterapeutisk praksis. Underviserne er udvalgt på baggrund af deres særlige faglige kvalifikationer, hvor de løbende har kontakt til andet fagligt netværk og undervisning.

  Det forventes på Psykologselskabet Toftemosegaard, at underviserne ønsker at medvirke i dialog i forhold til feedback og evaluering fra de studerende for at sikre de studerendes optimale udbytte af undervisningen. Der afholdes et årligt møde, hvor året evalueres, og der sættes fokus på uddannelsens opbygning, indhold, undervisningen; undervisningsplanerne, mål og evalueringen og feedback fra de studerende drøftes. Der evalueres tilbagemeldingerne fra de studerende og dette drøftes fremadrettet også. Hvordan kan vi tilgodese de studerende bedst muligt? Formålet med dette er at sikre udvikling af uddannelsen og af de studerendes udbytte af undervisningen.

  Der indgås samarbejdsaftale kontrakt med underviserne i forhold til honorar, kendskab til de etiske regler og aftale om deltagelse i den løbende evaluering og et årligt evalueringsmøde og planlægning.

  Undervisningsformer

  • Oplæg fra undervisere og gæstelærere
  • Læsning og refleksion af litteratur
  • Supervision af kursistens praksis
  • Supervision af team-arbejde i forskellige praksisformer
  • Rollespil, øvelser og træning i den systemiske samtale og i team-arbejde
  • Se div. Videofilm og være indstillet på selv at blive filmet
  • Egen terapi og selvrefleksion
  • Træning i metoder

  Studiegrupper

  Toftemosegaard anbefaler, at de studerende mødes i studiegrupper på 4-7 personer minimum 3-5 timer mellem hver undervisningsgang for drøftelse af læst litteratur og for træning af interviewteknik samt drøftelse af eventuelle sager og problemstillinger.

  Eksamen/prøve/evaluering

   I løbet af den 4-årige uddannelse vil der være i alt 5 eksaminer, fordelt på en fordybelsesopgave på indgangsåret, 1 år, 2. år og midtvejs på 3 år på overbygningen afleveres en skriftlig opgave. Psykoterapeut uddannelse afsluttes med en teoretisk eksamen kombineret med en praktisk (klinisk)prøve i slutningen af det 4. år. De skriftlige opgaver bedømmes bestået/ikke bestået, og den teoretiske/kliniske prøve bedømmes ud fra karakterskalaen.

  Fordybelsesopgave (eksamen)

  Fordybelsesopgaven afleveres i slutningen af de 3 første studieår.

  Den studerende skal aflevere en 10-14 A4-siders fordybelsesopgave, som beskriver en relevant problemstilling fra egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende har anvendt den systemiske narrativ tankegang og demonstrerer en fyldestgørende forståelse for den systemiske og narrative teori og begreber i praksis. Desuden skal den studerende demonstrere, at de har viden og selvindsigt i mødet med klienten og kan anvende relevante metoder, positioner og tilrettelægge en relevant ramme for dette. Fordybningsopgavens emne og problemformulering skal findes inden for den angivne litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af uddannelsesansvarlig Flemming Zuschlag Christiansen.

  Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager. Gruppeopgave er ikke mulig.

  Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af en ekstern censor og bedømmes bestået/ikke bestået med kommentarer. Den studerende vil ud over karakteren bestået/ikke bestået modtage ½-1 side med feedback om opgaven.

  Skriftlig opgave midtvejs på 4. år

  Den studerende skal aflevere en 6-8 siders skriftlig opgave, som har et valgfrit tema ud fra ”systemiske og narrativer metoder i praksis”. Den studerende skal beskrive et terapeutiske forløb, hvor den studerende har anvendt systemiske narrative metoder i praksis. Opgaven skal indeholde en godkendt problemformulering, kort beskrivelse af metode og teorien bag og en beskrivelse af et terapeutisk forløb. Der skal indgå et afsnit med perspektivering på det kliniske arbejde med refleksioner over egen praksis. Opgaven afsluttes med en konklusion.

  Der tilbydes 1 times individuel vejledning per deltager. Gruppeopgave er ikke mulig.

  Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af en ekstern censor og bedømmes bestået/ikke bestået med kommentarer. Den studerende vil ud over karakteren bestået/ikke bestået modtage ½-1 side med feedback om opgaven.

  Løbende Evaluering:

  En gang om året har vi løbende evaluering: I slutningen af studieåret og midtvejs på 4. år vil der være en evaluerende samtale, hvor der gives feedback på den personlige og faglige udvikling som studerende. Der lægges vægt på faglig udvikling, motivation og forståelse for systemisk narrativ teori, udvalgte metoder og begreber fra de temaer, som har været pensum i studieåret. Desuden gives der feedback på udvikling af de terapeutiske kompetencer. Den studerende får skriftlig feedback, hvor der vil være fokuspunkter for den studerende til den videre udvikling.

   Alle eksaminer bedømmes af ekstern censor.

  Den afsluttende eksamen som psykoterapeut i systemisk og narrativ familieterapi.

  Den kliniske prøve

  Som oplæg til den kliniske prøve, skal der udfærdiges en synopsis på 2-4 sider, hvor den studerende skitserer en problemstilling, kontekstafklaring, teoriafsnit med redegørelse for metode, refleksioner over, hvordan den studerende i praksis vil anvende det og evt. alternativer.

  Den studerende medbringer selv klient. Hvis dette ikke er muligt, så kan Toftemosegaard være behjælpelige med at finde en klient til brug for eksamen.

  Til Den afsluttende kliniske prøve arbejder den studerende med en klient til stede, mens en ekstern censor og en intern eksaminator, som er en af underviserne fra studiet, observerer arbejdet. Den kliniske prøve varer ca. 45-50 minutter. Til den afsluttende kliniske eksamen skal den studerende demonstrere, at han/hun kan arbejde ud fra en systemisk narrativ tilgang og anvende relevante metoder.

   Den mundtlige redegørelse

  I forlængelse af den kliniske prøve skal den studerende evaluere sessionen og i dialogen reflektere over, hvordan han/hun arbejdede med klienten og svare på spørgsmål fra censor og eksaminator om den netop overståede terapi med klienten. Desuden skal den studerende perspektivere sessionen set i et videre forløb. I den mundtlige redegørelse vil der blive lagt vægt på den terapeutiske praksis. Eksamen vil være tilrettelagt som en samtale mellem eksaminand, censor og underviser.

  Eksamen vil samlet blive bedømt efter den gældende karakterskala efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse.

  Der udstedes eksamensbevis efter 1. år dvs. basisåret og børne-og familie konsulent uddannelsen.

  Der udstedet eksamensbevis efter gennemførelse af den 4-årige uddannelse som psykoterapeut i systemisk narrativ familieterapi.

  Eksterne censorer

  • Vibeke Hindse, cand.pæd.psych.aut. Specialist og supervisor i psykoterapi.
  • Rikke Wezelenburg, socialrådgiver.

  Censorvirksomheden ved Psykologselskabet Toftemosegaard tilrettelægges ifølge Undervisningsministeriets bekendtgørelser.

  Fysiske faciliteter

  Undervisningen foregår i kursus lokaler på Psykologselskabet Toftemosegaard beliggende i landlige omgivelser på nedlagt gård. Der er lokaler til undervisning med alle moderne av midler. Desuden er der lokale til gruppe øvelser, parøvelser og supervision. Der er terapi lokale, som benyttes eksternt og internt, og der er mulighed for via video at følge terapien i tilstødende lokale, via projektor.

  Der evalueres løbende med de studerende i forhold til de fysiske forhold, om der er forhold, som vi kan forbedre for at sikre de bedst mulige fysiske forhold i forhold til udbytte af undervisningen.

  Intern kvalitetssikring

  På Psykologselskabet Toftemosegaard har vi mulighed for at være i tæt dialog med de studerende og gennem dialogen, der sikrer vi de studerendes udbytte af undervisningen på følgende måde:

  • Efter hvert modul evalueres undervisningen sammen med underviseren og de studerende. Fokus er fagligt udbytte, vigtige læringspointer og undervisningsformen.
  • Desuden evalueres hvert modul elektronisk af Toftemosegaard, hvor fokus er undervisningen og de studerendes udbytte af undervisningen.
  • Når studieåret afsluttes, så evalueres både mundtligt og skriftligt (elektronisk).
  • På de enkelte hold afholdes ”klassens time”/dialogmøde, hvor der diskuteres, og der er mulighed for at komme med ideer til, hvordan uddannelsesmiljøet, faciliteterne, de fysiske forhold og udbyttet af undervisningen kan optimeres.
  • Det eksterne censor korps i medvirker i evaluering af psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi 1 gang om året, hvor censorerne der har medvirket ved eksamen deltager. I evalueringen drøftes det faglige niveau og de studerendes udbytte set i forhold til det overordnede formål med uddannelsen.
  • Inden opstart på et nyt studieår, så mødes underviserne 1 dag og evaluerer året, og der drøftes holdenes udbytte af undervisningen, det faglige niveau, de fysiske forhold og de skriftlige evalueringerne fra de studerende. Dette inddrages i planlægningen af det kommende studieår. Der bruges ½ dag på evaluering og ½ dag på planlægning og koordinering.

  Underviserne på Toftemosegaard er fagligt forankret i forskellige faglige miljøer, STOK, Psykologforeningen, Psykoterapeut foreningen, hvor de deltager i kursusdage, temadage og lign.

  På Psykologselskabet Toftemosegaard følger vi med i den nyeste litteratur og abonnerer på diverse fagblade f.eks. ”Psykoterapeuten” og ”Fokus på familien” ”Psykologisk Set” med relevante artikler, anmeldelser af bøger og faglige arrangementer.

  Vi har et fagligt netværk, som rækker ud over vores undervisere, som er forankret i diverse behandlingsmiljøer. Vi deltager i diverse konferencer og kurser eksternt.

  Registrering af de studerende

  • Alle studerende der optages registreres på et skema med henblik på dokumentation og med angivelse af hvilken kvote, de er optaget efter.
  • Frafald vil blive registreret og årsagen til frafaldet vil blive noteret
  • Der vil blive registreret gennemsnitlig studietid og begrundelse for dispensation for forlængelse af studietid.
  • Der vil blive ført fremmødestatistik

  Organisation og Ledelse

  Psykologselskabet Toftemosegaard ApS indehaver er aut. psykolog Flemming Zuschlag , som har det overordnede driftsmæssige og økonomiske ansvar.

  Ann-Sofi Johansen er overordnet uddannelsesleder og har ansvaret for psykoterapeut uddannelsen.

  Psykoterapeut uddannelsen er organiseret under Cenku, vores kursus og uddannelses afdeling, som har en daglig leder Ann-Sofi Johansen. Den daglige leder sørger for planlægningen og tilrettelæggelse af uddannelsen og kontakt til underviserne og censorer.

  På kontoret har vi vores administrative medarbejder, Tine Lund Nielsen, som sørger for alle de administrative dele af uddannelsen, uddannelsesbeviser, tilmelding til uddannelsen og kontakten til de studerende.

  Vores studievejleder Gritt Ribert Larsen har kontakten til de studerende ved opstart og undervejs i forløbet og tager sig af forhold vedr. trivsel, læring og gennemførelse af uddannelsen.

  Det er Psykologselskabet Toftemosegaards ønske, at vores uddannelse løbende udvikles og tilpasses de ønsker, der evt. måtte komme fra de studerende, og derfor er der etableret et kursusråd.

  Kursusrådets opgaver

  Formålet med kursusrådet på Psykologselskabet Toftemosegaard er at give de studerende i fællesskab med ledelse af Psykologselskabet Toftemosegaard en platform til at arbejde med udvikling af vores uddannelser og studiemiljø.

  Kursusrådet skal være med til at sikre rammer og muligheder for, at de studerende kan få indflydelse på egen uddannelse både fagligt og socialt. Kursusrådet arbejder med emner, der omhandler udvikling af uddannelserne på Psykologselskabet Toftemosegaard, studiemiljø og trivsel.

  Kursusrådet fungerer som bindeled mellem de studerende, underviserne, administrationen og kursusleder i.f.t. den løbende planlægning og opfølgning af uddannelsen. Evt. klager kan efter intern behandling gå videre til kursusrådet.

  I tilfælde af der ikke kan indgås forlig i sagen, så sendes dette videre til Psykoterapeut foreningen.

  1. a) Etiske spørgsmål og klager kan tages op i kursusrådet, som består af ledelse, ekstern censor, studerende og undervisere. Klagerne vil blive behandlet indenfor 4 uger.

  De studerende på Psykologselskabet Toftemosegaard har mulighed for at klage i tilfælde af uetisk adfærd fra, en underviser, en medkursist eller fra personalet på Psykologselskabet Toftemosegaard.

  Klager over undervisere, supervisorer eller psykoterapeuter som er medlem af Psykoterapeutforeningen, vil blive henvist til denne forenings etikudvalg.

  Kursusrådet på Psykologselskabet Toftemosegaard følger psykoterapeutforeningens etikregler.

  Kursusrådets medlemmer.

  Kursusrådsmøder afholdes på overbygningen.

  • Uddannelsesansvarlig
  • Den daglige leder af uddannelsen
  • Repræsentant for underviserne
  • Én studerende fra hvert hold på psykoterapeut uddannelsen på overbygningen.
  • Kursusrådet afholder, som udgangspunkt et møde om året.

  Når der er valg:

  På hvert Hold vælges én kandidat til kursusrådet. Kandidater til kursusrådet findes samtidig med, at der udpeges kontaktpersoner for holdene på det første modul. Et medlem af kursusrådet må gerne genopstille til valg.

  De studerende der måtte være interesseret i at kandidere til studierådet, sender mail til Psykologselskabet Toftemosegaard, post@toftemosegaard.dk.

  Pris:

  Uddannelsen er varende 4 år med indgangsåret og overbygningen.

  Prisen for systemisk børne og familie konsulent uddannelsen koster kr.32.500 inkl. moms og forplejning for undervisning for 8 x2 dages eksternat.

  Overbygningen koster per år kr. 37.000 for 7 eksternater á 2 dage og 1 internat á 3 dage med kost og logi.

  Forventet udgifter til bøger, supervision og egen terapi dækkes af den studerende.

  Forventet udgifter til bøger, supervision og egen terapi/selvrefleksion 10.000-15.000 kr.

   

   

   

  Studiebeskrivelse