Studiebeskrivelse

Kort studiebeskrivelse

Formål:

Det er uddannelsens centrale formål at uddanne professionelle familie- og psykoterapeuter og rådgivere, som efter endt uddannelse har en solid platform teoretisk og metodisk i systemisk og narrativ familie- og psykoterapi samt rådgivning i praksis og teori. Familie- og psykoterapeuten skal kende fagets bredde, perspektiver og begrænsninger. Ligeledes skal familie- og psykoterapeuten med baggrund i et sociologisk perspektiv have viden om terapiens historiske og teoretiske rødder, relevant litteratur, handlemuligheder, målgrupper og vilkår for rådgivning/terapi. Teori om kommunikationsteori og udviklingspsykologi med særlig fokus på personlighedspsykologi og psykopatologi vil få en særlig opmærksomhed. Desuden skal psykoterapeuten have stort kendskab til sig selv i rollen som familie og psykoterapeut og kende de etiske regler og kontekst for arbejdet som familie og psykoterapeut.

Opbygning af Psykoterapeut uddannelsen

Uddannelsen som psykoterapeut i systemisk og narrativ familieterapi er organiseret, som et 1-årigt indgangsår, og derefter med en overbygning med et sammenhængende forløb på 3 år, så uddannelsen er varende 4 år. Den samlede uddannelse skal være afsluttet inden for en periode på 6 år.

På Psykologselskabet Toftemosegaard er indgangsåret til psykoterapeutuddannelsen:

Uddannelsen som systemisk børne- og familiekonsulent.

Ovenstående 1-årige efteruddannelser er adgangsgivende til den:

3-årige overbygningen til psykoterapeutuddannelsen i systemisk og narrativ familieterapi, som samlet giver en 4-årig psykoterapeut uddannelse med mulighed for medlemskab af Psykoterapeut foreningen og titlen psykoterapeut MPF

Psykoterapeut uddannelsen består af indgangsåret med 121 timers undervisning fordelt på 8x2 dages internater og 25 timer til opgaveskrivning.

Den systemiske børne- og familiekonsulent uddannelse har  fokus på, hvordan man som professionel ofte skal være igangsættende  og støttende i udredning, behandling, pædagogik, undervisning og udviklingsprocesser, og andre gange skal kunne udføre myndighedsfunktioner.Du får en platform i systemisk teori og metode og en introduktion til narrativ teori og metoder og skal arbejde med, hvordan man ved hjælp af samtalen kan være med til at skabe  forandring for de klienter/brugere, man arbejder med til daglig, og hvordan du agerer efter hvilken kontekst du indgår i.

Den systemiske børne- og familiekonsulent uddannelsen er rettet mod studerende, som er optaget af, hvordan de kan arbejde med børn, unge, enkeltpersoner eller familier, og de mangeartede opgaver de stilles overfor, og hvordan man som professionel navigerer med overblik og forståelse i et komplekst og dilemmafyldt felt.

Den 3-årige overbygning:

Den 3-årige overbygning består af 104 timers undervisning per år og derudover 25 timer til opgaveskrivning per år. Undervisningen er fordelt på 5 eksternater á 2 dage (60 timer) og 2 internater á 3 dage per år. (44 timer fordelt på 2x 8-8-6 timer). Den samlede uddannelse varer 4 år.

Hver studieår søges enkeltvis. Som afslutning på hvert studieår skal der laves en skriftlig opgave, som skal bestås før man kan forsætte på næste studieår. På 4. studieår laves der midtvejs en skriftlig opgave, som skal bestås. Psykoterapeut uddannelsen afsluttes med en klinisk prøve ud fra en synopsis.

På studieårene på overbygningen skal der pr. år afsættes tid til 50 timer egen terapi/selvrefleksion individuelt eller i gruppe og 70 timer supervision individuelt eller i gruppe.   

Merit:

Merit for  kan opnås efter individuel vurdering af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund fra et andet institut, der svarer til de faglige krav og timetal med afsæt i den systemiske og narrative teorier og metoder.

Skematisk overblik over det samlede 4. årige uddannelsesforløb:

Indgangsår Overbygning 1. år Overbygning 2. år Overbygning 3. år I alt

96 timer til undervisning og 25 timer til opgaver

104 timer til undervisning og 25 timer til opgaver

104 timer til undervisning og 25 timer til opgaver

104 timer til undervisning og 25 timer til opgaver

508 timer

0 timer til egen terapi/ Selvrefleksion

 50 timer til egen terapi/ Selvrefleksion

 50 timer til egen terapi/ Selvrefleksion

 50 timer til egen terapi/ Selvrefleksion

150 timer
0 timer til Supervision 75 timer til supervision 70 timer til supervision 70 timer til egen supervision 210 timer
          I alt =

868 timer

 

Den 1-årig efteruddannelse til systemisk børne- og familiekonsulent

Indhold:

Specifikke mål

Den 1. årig efteruddannelse til systemisk børne- og familiekonsulent har til formål:

 • At den studerende forstår sig selv og sin profession i et samfunds- og forandringsperspektiv med fokus på det postmoderne samfund og de postmoderne familiemønstre.
 • At uddanne den studerende til at forbinde analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i forhold til sin praksis.
 • At den studerende opnår forståelse for og evne til at analysere den betydning samfundet og dets forandringer har i relation til det sociale felt.
 • At indføre den studerende i den systemiske tænknings grundprincipper med særligt fokus på det narrative og poststrukturalistiske perspektiv.
 • At den studerende får indsigt i psykopatologi og dens historiske udvikling
 • At den studerende opnår viden om forskellige familiebehandlingsmetoder.
 • At den studerende opnår viden om behandlingsarbejde med børn og unge.
 • At give den studerende mulighed for at udvikle handlekompetence i det daglige arbejde inden for eget specialområde.
 • At gøre den studerende i stand til at igangsætte udviklingsarbejde internt i organisationen og i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv.
 • At give den studerende mulighed for at arbejde med såvel faglige- som personlige kompetencer.
 • Håndtere komplekse- og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge såvel professionelt som personligt.
 • Selvstændigt kunne indgå i fagligt- og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en socialfaglig professionel etik.
 • At udvikle kursistens evne til at indgå i reflekterende samtaler.

Det er hensigten at træne den studerende i samtaler og teamarbejde ud fra et systemisk-narrativt perspektiv til brug i den studerendes egen praksis. Som udgangspunkt er det hensigten, at de studerende skal kunne bruge uddannelsen til at udføre systemisk narrativ i familiearbejde med de familier/brugere/klienter/kunder de møder i deres hverdag på arbejdspladsen.

Den 3. årig overbygning på Psykoterapeutuddannelsen (1. år)

Specifikke mål

Med baggrund i systemisk-narrative teori og praksis fokuseres der på udvikling af kursistens praksis.

Der vil være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og faglig/personlig udvikling.

 • Psykoterapiens historie og udvikling.
 • Teoretisk og praktisk introduktion til arbejdet med systemisk metode.
 • Introduktion til grundbegreber og samtalepraksis i forskellige kontekster med børn, unge, voksne, par og familier.
 • Særlig fokus på den løsningsfokuserede- og den narrative terapi.
 • Menneskesyn og værdigrundlag i systemisk familieterapi.
 • Familiedynamisk forståelse og familieterapeutisk teori.
 • Det familieterapeutiske perspektiv anvendt i individuel terapi. 
 • Proces- og systemanalyse.
 • Overføring, projektion og parallelprocesser.
 • Familieterapeutisk indikation.
 • Sorg og krise hos børn og voksne.
 • Sexologi.
 • Familier med omsorgssvigt.
 • Terapi/samtaler med børn og unge
 • Tværfagligt samarbejde, konsultation, supervision.
 • Praksisøvelser både med egne sager og som reflekterende team
 • At udvikle de nødvendige kvalifikationer hos kursisterne til at kunne arbejde med disse teorier i kursistens praksis.
 • At sætte kursisten i stand til at medvirke i forskellige former for teamarbejde.
 • At give kursisten mulighed for at arbejde med personlige/professionelle temaer og reflektere over, hvorledes den personlige og professionelle historie manifesterer sig.

Den 3-årige overbygning på Psykoterapeutuddannelsen (2. år)

Specifikke mål

Med baggrund i den systemisk-narrative teori og praksis fokuseres der på udvikling af kursistens praksis.

Der vil være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og faglig/personlig udvikling. f.eks.:

 • Uddybende teori fra det systemteoretiske felt med særligt fokus på den løsningsfokuserede og den narrative metode
 • Opnå teoretisk fundering gennem læsning, teorigennemgang og diskussioner i grupper og plenum
 • Maturanas domæneteori vil her på 2. modul få ekstra opmærksomhed
 • Supervision, reflekterende teams og reflekterende processer trænes med udgangspunkt i deltagernes egne cases
 • Den enkeltes personlige kompetencer til at agere i og intervenere i relationer trænes. Den enkelte fagpersons evne til kontakt, indlevelse, personlig autenticitet og relevant intervention sættes ligeledes i fokus på 2. modul
 • Den enkelte deltager får styrket sine faglige- og personlige kompetencer i at arbejde med interpersonelle relationer og dynamiske processer i organisationer og personalegrupper, som i rollen som rådgiver
 • Få færdigheder i at analysere, metodeudvikle og intervenere i praksis
 • Modtage supervision i forhold til egen praksis på holdet hvert år, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde
   

På 2. år forventes det, at man deltager i team-arbejde, øvelser og rollespil på holdet, ligesom det forventes, at man har modtaget supervision i forhold til egen praksis på holdet, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde.

Den 3-årige overbygning på Psykoterapeutuddannelsen (3. år)

Specifikke mål

Med baggrund i den systemisk-narrative teori og praksis fokuseres der på udvikling af kursistens praksis.

 • Der vil være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og faglig/personlig udvikling. f.eks.: Uddybende teori fra det systemteoretiske felt med særlig fokus på de forskellige spørgsmålstyper (Karl Tomm) og den narrative metode.
 • Vi skal kigge på udvalgte psykoterapeutiske metoder og afprøve disse i praksis.
 • Opnå teoretisk fundering gennem læsning, teorigennemgang og diskussioner i grupper og plenum
 • Maturanas domæneteori vil få en særlig opmærksomhed
 • Karl Tomm og hans teori og ”Mønstre i interpersonelle interaktioner (IP-skopet) vil blive præsenteret og anvendt i praksis
 • Poststrukturalistisk teori vil her på 3. modul få ekstra opmærksomhed, og blive integreret i både i teori og ikke mindst i praksis
 • Supervision, reflekterende teams og reflekterende processer trænes med udgangspunkt i deltagernes egne cases
 • Den enkeltes personlige kompetencer til at agere i og intervenere i relationer trænes.
 • Den enkelte fagpersons evne til kontakt, indlevelse, personlig autenticitet og relevant intervention sættes ligeledes i fokus på 3. modul
 • Den enkelte deltager får styrket sine faglige- og personlige kompetencer i at arbejde med interpersonelle relationer og dynamiske processer i organisationer og personalegrupper, som i rollen som rådgiver
 • Færdigheder i at analysere, metodeudvikle og intervenere i praksis øves løbende hele året.
 • Modtage supervision i forhold til egen praksis, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde.
 • På 3. modul forventes det at man deltager i team-arbejde, øvelser og rollespil på holdet, ligesom det forventes, at man har modtaget supervision i forhold til egen praksis på holdet, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde.

Undervisnings og prøveformer

Undervisningsformer

 • Oplæg fra undervisere og gæstelærere
 • Læsning og refleksion af litteratur
 • Supervision af kursistens praksis
 • Supervision af team-arbejde i forskellige praksisformer
 • Rollespil, øvelser og træning i den systemiske samtale og i team-arbejde
 • Se div. Videofilm og være indstillet på selv at blive filmet
 • Egen terapi og selvrefleksion
 • Træning i metoder

Studiegrupper

Toftemosegaard anbefaler, at de studerende mødes i studiegrupper på 4-7 personer minimum 3-5 timer mellem hver undervisningsgang for drøftelse af læst litteratur og for træning af interviewteknik samt drøftelse af eventuelle sager og problemstillinger.

Eksamen og prøveformer:

I løbet af den 4. årige uddannelse vil der være i alt 5 eksaminer, fordelt på en fordybelsesopgave på indgangsåret, 1 år, 2. år og midtvejs på 3 år på overbygningen afleveres en skriftlig opgave. Psykoterapeut uddannelse afsluttes med en teoretisk eksamen kombineret med en praktisk (klinisk)prøve i slutningen af det 4. år. De skriftlige opgaver bedømmes bestået/ikke bestået, og den teoretiske/kliniske prøve bedømmes ud fra karakterskalaen.

 Fordybelsesopgave (eksamen)

Fordybelsesopgaven afleveres i slutningen af de 3 første studieår.

Den studerende skal aflevere en 10-14 A4-siders fordybelsesopgave, som beskriver en relevant problemstilling fra egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende har anvendt den systemiske narrativ tankegang og demonstrerer en fyldestgørende forståelse for den systemiske og narrative teori og begreber i praksis. Desuden skal den studerende demonstrere, at de har viden og selvindsigt i mødet med klienten og kan anvende relevante metoder, positioner og tilrettelægge en relevant ramme for dette. Fordybningsopgavens emne og problemformulering skal findes inden for den angivne litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af uddannelsesansvarlig Flemming Zuschlag Christiansen.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager. Gruppeopgave er ikke mulig.

Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af en ekstern censor og bedømmes bestået/ikke bestået med kommentarer. Den studerende vil ud over karakteren bestået/ikke bestået modtage ½-1 side med feedback om opgaven.

Skriftlig opgave midtvejs på 4. år

Den studerende skal aflevere en 6-8 siders skriftlig opgave, som har et valgfrit tema ud fra ”systemiske og narrativer metoder i praksis”. Den studerende skal beskrive et terapeutiske forløb, hvor den studerende har anvendt systemiske narrative metoder i praksis. Opgaven skal indeholde en godkendt problemformulering, kort beskrivelse af metode og teorien bag og en beskrivelse af et terapeutisk forløb. Der skal indgå et afsnit med perspektivering på det kliniske arbejde med refleksioner over egen praksis. Opgaven afsluttes med en konklusion.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning per deltager. Gruppeopgave er ikke mulig.

Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af en ekstern censor og bedømmes bestået/ikke bestået med kommentarer. Den studerende vil ud over karakteren bestået/ikke bestået modtage ½-1 side med feedback om opgaven.

Løbende Evaluering:

Hver år i slutningen af studieåret og midtvejs på 4. år er der en evaluerende samtale, hvor der gives feedback på den personlige og faglige udvikling som studerende. Der lægges vægt på faglig udvikling, motivation og forståelse for systemisk narrativ teori, udvalgte metoder og begreber fra de temaer, som har været pensum i studieåret. Desuden gives der feedback på udvikling af de terapeutiske kompetencer. Den studerende får skriftlig feedback, hvor der vil være fokuspunkter for den studerende til den videre udvikling.

Alle eksaminer bedømmes af ekstern censor.

Den afsluttende eksamen som psykoterapeut i systemisk og narrativ familieterapi.

Den kliniske prøve

Som oplæg til den kliniske prøve, skal der udfærdiges en synopsis på 2-4 sider, hvor den studerende skitserer en problemstilling, kontekstafklaring, teoriafsnit med redegørelse for metode, refleksioner over, hvordan den studerende i praksis vil anvende det og evt. alternativer.

Den studerende medbringer selv klient. Hvis dette ikke er muligt, så kan Toftemosegaard være behjælpelige med at finde en klient til brug for eksamen.

Til Den afsluttende kliniske prøve arbejder den studerende med en klient til stede, mens en ekstern censor og en intern eksaminator, som er en af underviserne fra studiet, observerer arbejdet. Den kliniske prøve varer ca. 45-50 minutter. Til den afsluttende kliniske eksamen skal den studerende demonstrere, at han/hun kan arbejde ud fra en systemisk narrativ tilgang og anvende relevante metoder.

Den mundtlige redegørelse

I forlængelse af den kliniske prøve skal den studerende evaluere sessionen og i dialogen reflektere over, hvordan han/hun arbejdede med klienten og svare på spørgsmål fra censor og eksaminator om den netop overståede terapi med klienten. Desuden skal den studerende perspektivere sessionen set i et videre forløb. I den mundtlige redegørelse vil der blive lagt vægt på den terapeutiske praksis. Eksamen vil være tilrettelagt som en samtale mellem eksaminand, censor og underviser.

Eksamen vil samlet blive bedømt efter den gældende karakterskala efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse.

Der udstedes eksamensbevis efter 1. år dvs. systemisk børne familie konsulent uddannelsen. Der udstedet eksamensbevis efter gennemførelse af den 4-årige uddannelse som psykoterapeut i systemisk narrativ familieterapi.