3. overbygningsår på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Indhold

Denne side indeholder en beskrivelse af det 3.år af den 3-årige overbygning på Psykologselskabet Toftemosegaards 4-årige psykoterapeut uddannelse i systemisk narrativ familieterapi udarbejdet af aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen. Sammenlagt giver indgangsåret og den 3-årige overbygning mulighed for optagelse i Dansk Psykoterapeut Forening, da den samlede 4-årige uddannelse opfylder de kriterier, som Psykoterapeutforeningen har opstillet sammen med Evalueringsfirmaet Reflektor. Læs mere her

Målgruppe

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger.

Undervisningsform

 • Oplæg ved underviserne
 • Videofremvisning
 • Rollespil
 • Øvelser i samtaleteknik, teamarbejde (reflekterende teams)
 • Supervision af deltagernes egne temaer og sager
 • Fælles refleksioner og samtaler om samtaler

Vi anbefaler, at man mødes i studiegrupper af 3-6 personer mellem de enkelte moduller. Dette er ikke et krav, men vi anbefaler det på det varmeste, og man i forbindelse med studieansøgningen hos arbejdsgiver søger om deltagelse i studiegruppe.

Adgangskrav til 3. år på den 3-årige overbygning på  psykoterapeut uddannelsen

Den studerende skal have gennemført Psykologselskabet Toftemosegaards basisår + 1. og 2. år på overbygningen.

 • Være i en arbejdsmæssig relevant praksis
 • Kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og mindre artikler på engelsk
 • Være i stand til at forstå engelsk på et grundlæggende/anvendeligt niveau, da flere videofilm vil være på engelsk

Specifikke uddannelsesmål for det 3. overbygningsår

Med baggrund i den systemisk narrative teori og praksis fokuseres der på udvikling af kursistens praksis

 • Der vil være en kontinuerlig vekselvirkning mellem teori, metode og faglig/personlig udvikling. f.eks. uddybende teori fra det systemteoretiske felt med særlig fokus på de forskellige spørgsmålstyper (Karl Tomm) og den narrative metode
 • Vi skal kigge på udvalgte psykoterapeutiske metoder og afprøve disse i praksis
 • Opnå teoretisk fundering gennem læsning, teorigennemgang og diskussioner i grupper og plenum
 • Maturanas domæneteori vil få en særlig opmærksomhed
 • Karl Tomm og hans teori og ”Mønstre i interpersonelle interaktioner (IP-skopet) vil blive præsenteret og anvendt i praksis
 • Poststrukturalistisk teori vil her på 3. modul få ekstra opmærksomhed, og blive integreret i både i teori og ikke mindst i praksis
 • Supervision, reflekterende teams og reflekterende processer trænes med udgangspunkt i deltagernes egne cases
 • Den enkeltes personlige kompetencer til at agere, og intervenere i relationer trænes
 • Den enkelte fagpersons evne til kontakt, indlevelse, personlig autenticitet og relevant intervention sættes ligeledes i fokus på 3. år
 • Den enkelte deltager får styrket sine faglige- og personlige kompetencer i at arbejde med interpersonelle relationer og dynamiske processer i organisationer og personalegrupper, og i rollen som rådgiver
 • Metodik, empiri og evidens inden for psykoterapiforskningen vil på 3. års overbygning få særlig opmærksomhed
 • Færdigheder i at analysere, metodeudvikle og intervenere i praksis øves løbende hele året
 • Modtage supervision i forhold til egen praksis enten ved at have udført et live-interview under direkte supervision eller gennem supervision på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde
 • På 3. år forventes det, at man deltager i team-arbejde, øvelser og rollespil på holdet. Det forventes, at deltageren har modtaget supervision i forhold til egen praksis på holdet, enten ved at have udført live-interview under direkte supervision eller ved at deltageren har fået supervision, på baggrund af videooptagelse af eget professionelle arbejde

Strukturen

Uddannelsen er på i alt 129 timer, fordelt på 104 undervisningslektioner, over 14 undervisningsdage fra 9.00-16.00 inkl. pauser, et 3-dages internat og en afsluttende fordybningsopgave, som er berammet til 25 timer.

Beskrivelse af indholdet på de enkelte moduler

Modul 1

Tema 1

Intro til 3. overbygningsår + Feedback på opgave fra 2. år og på personlig stil og udvikling af denne

 • Gennemgang af studieplan og litteratur
 • Om overbygningens 3. år samt gensidige krav og forventninger og de etiske regler
 • Feedback på opgave fra 2. år og på personlig stil og udvikling af denne

Der laves ligeledes en grundig forventningsafstemning i forhold til at deltagerne nu nærmer sig afslutningen på deres overbygningsuddannelse. Det præciseres, at deltagerne er bekendt med at uddannelsens faglige niveau er afstemt i forhold til at nå målet som psykoterapeuter, når året er gået.

Tema 2

Systemisk narrativ teori og metode og familieterapi

Dette tema inviterer til fordybelse i centrale systemiske og narrative begreber, og til hvordan de kan omsættes i praksis. Der er fokus på cirkularitet, det relationelle perspektiv, nysgerrighed og særlig fokus på at styrke den enkelte deltagers forståelse af de enkelte begreber.

 Litteratur:

 1. ”Studieplan for overbygningens 3. år”
 2. Familieterapi: veje til udvikling og forandring” af Salvador Minuchin. Forlag: Munksgaard 1. udgave. 1998
 3. Mening i handling”, af Jerome Bruner. Forlag Klim 1999

Modul 2

Tema 1

Karl Tomm

Karl Tomm og hans teori om ”forskellige spørgsmålstyper og deres hensigt vil sammen med ”Mønstre i interpersonelle interaktioner” og IP-skorpet blive præsenteret.

Litteratur:

 1. ”Mønstre i Interpersonelle Interaktioner”, af Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff og Tom Strong. 2015

Artikler:

 1. ”Interviewet som intervention”, af Karl Tomm: 1. del: FORUM nr. 2, 1992 + 2. del: FORUM nr. 3, 1992 + 3. del: FORUM nr. 4, 1992
 2. ”Spørgsmål, der gør en forskel artikel af C. Hornstrup, K. Tomm og T. Johansen. MacMann Berg 2009

Modul 3 (3-dages internat)

Tema 1

Gennemgang af udvalgte psykoterapeutiske metoder og prøver på disse i praksis samt færdighedstræning

Tema 2

Repræsentant for den oplevelsesorienterede metode

Tema 3

Repræsentant for den Gestalt Terapeutiske metode

Tema 4

“Live” terapi

De studerende medbringer en klient og laver liveterapi, enten alene eller med co-terapeut og evt. reflekterende team.

Litteratur:

 1. ”Meningen med livet og andre psykoterapeutiske fortællinger” af Yalom, Irvin D.
 2. ”Gestaltterapiens metode” af Frederick S. Perls
 3. Oplevelsesorienteret familieterapi” af Walter Kempler
 4. ”Klient-centreret terapi – efter Carl Rogers metode” af Claus Dalton Gawin

Modul 4

Tema 1

FIT (Feedback Informed Treament)

På dette modul vil vi kigge på Feedback Informed Treatment (FIT), som er en klientstyret, effektorienteret tilgang til samarbejdet med klienten eller familien, som øger engagement og samarbejde med klienten og sikrer, at klienten får den hjælp, han/den behøver.

Arbejdet med ORS / SRS-skemaer vil blive præsenteret.

Litteratur:

 1. “Psychotherapy with Impossible Cases – The Efficient Treatment of Therapy Victims”, af Barry L. Duncan, Mark A. Hubble og Scott D. Miller. Forlag: W. W. Norton & Company, 1997
 2. “The Heroic Client: Doing Client-Directed, Outcome-Informed Therapy“, AF Barry L. Duncan OG Scott D. Miller. San Francisco 2000. Forlag: Jossey-Bass

Artikler:

 1. Evidens under lup: Hvordan kan vi dokumenter, at det vi laver virker? Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor ”evidens” er blevet en magtfaktor”, af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby i Systemisk Forum nr. 4 2012

Modul 5

Eksamen-Midtvejsopgave

Den studerende skal aflevere en 6-8 siders skriftlig opgave, som har et valgfrit tema ud fra ”systemiske og narrativer metoder i praksis”. Den studerende skal beskrive et terapeutisk forløb, hvor den studerende har anvendt systemisk narrativ metode i praksis. 

Modul 6

Tema 1

Metodik, empiri og evidens inden for psykoterapiforskningen

Vi vil kigge på, hvilken betydning debatten om psykoterapi og evidensbegrebet har for psykoterapeutens kliniske arbejde samt for fagets metodeudvikling. Temaet tager udgangspunkt i de seneste 40 års psykoterapiforskning og vil komme med konkrete bud på, hvad det betyder for psykoterapeutisk praksis.

Litteratur:

 1. ”Psykoterapiens hovedtraditioner” af Esben Hougaard, Birgitte Diderichsen og Thomas Nielsen (red.), 1. udgave, 2. oplag 1999. Dansk psykologisk forlag

Artikler:

 1. ”Hvad gør en god psykoterapeut “god”? Perspektiver fra empirisk forskning Hougaard”, (1998): Psyke & Logos, nr. 19
 2. ”Psykoterapiforskning og evidensbaseret behandling”, af Hougaard, E. (1999):. Agrippa, 19, 5-37
 3. Familieterapiens fremtid – terapeuten mellem evidenskrav og udvikling” af Bargmann. S, i Fokus på Familien nr. 2 2013
 4. Hvordan kan vi dokumentere at det vi laver virker” af Bargmann & Jensby, Systemisk og Narrativt Forum nr. 3 2012
 5. ”Evidens er ikke bare evidens”, af Bargmann & Jensby. I Systemisk Forum nr. 2 2012
 6. Evidens under lup: Hvordan kan vi dokumentere at det vi laver virker. Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor ”evidens” er blevet en magtfaktor”, af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby i Systemisk Forum nr. 4 2012

Modul 7

Tema 1

“Live” terapi/supervision/coaching/rådgivning

På dette modul skal kursisterne medbringe en klient eller en videooptagelse af en terapisession eller en supervisions-session.

Litteratur:

 1. ”Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn”, af Susan Hart og Marianne Bentzen. Hans Rietzels Forlg 2013
 2. ”Terapifortællinger” af Anette Holmgren, Dansk Psykologisk Forlag 2008

Modul 8

Tema 1

Introduktion til Synopsis

Desuden reserveret til emner, som deltagerne har indkommet med ønsker om, de gerne vil fordybe sig i, eller synes vi mangler at komme ind på.

Tema 2

Diagnose i kontekst

På dette tema vil vi have fokus på det at arbejde systemisk narrativt i et diagnostisk felt.

 • Sprogets forførelse
 • Om diagnoser og andre konklusioner
 • Indikation og Kontraindikation
 • Uærbødighed

Litteratur:

 1. “Børne- og ungdomspsykiatri: nye perspektiver og uanede muligheder“, af Søren hertz.1. udgave, 4. oplag. Akademisk, 2010

Artikler:

 1. ”At arbejde systemisk i et diagnostisk felt”, af Søren Hertz. Fokus på familien 1:22-32 2003 Universitetsforlaget
 2. ”Diagnoser og afmagt. Fænomenet diagnose kan ses som et udvalgt øjebliksbillede”, af Søren Hertz, Vera No 47 2009
 3. ”Sprogets forførelser. Om diagnoser og andre konklusioner”, af Jacob Mosgaard i
  Fokus på familien, vol. 37, nr. 4, 2009

Modul 9

Tema 1

Eksamen – Den kliniske eksamen

Tema 2

Afslutning (gallamiddag/taler/festlige indslag)

Tema 3

Evaluering af uddannelsen og af egen udvikling

Øvrige krav

For at have gennemført/bestået uddannelsen skal deltagerne tillige opfylde følgende krav:

 • Have deltaget i undervisningen i mindst 75 % af de skemalagte lektioner
 • Have forberedt sig på og reflekteret over litteratur sammen med de øvrige deltagere
 • Have deltaget i teamarbejde, øvelser og rollespil på holdet
 • Have modtaget direkte supervision på egen praksis, direkte eller via videooptagelse

Pris/betaling

Uddannelsen holdes som eksternat og kursusafgiften er inkl. kaffe, te og frokost på kursusdagene. Kursisterne afholder selv udgifter til artikler, anskaffelse af øvrig faglitteratur samt eventuelle udgifter forbundet med transport og logi. Kursisterne er selv ansvarlige for anskaffelse af den litteratur, der læses på holdet.

Den ovennævnte workshop er inkluderet i prisen med  overnatning og fuld forplejning.

Pris pr. deltager 37.000 kr., (incl. internat),som betales i 4 lige store rater. Der vil være mulighed for, at betalingen tilpasses efter individuelt ønske, fx. hele beløbet på engang (5 % i rabat), månedlig betaling (+5 % i administrationsgebyr) eller over 2 rater.

Ansøgning:

Skal ske via elektronisk ansøgningsskema. (Klik her)

Tilmelding er bindende.

Læse også vores afbestillingsbetingelser her

Efter afbestillingsdatoen er deltageren forpligtet til at betale den fulde kursusafgift, også selv om deltageren ikke fuldfører uddannelsen.

———————————————————————————————–

Anbefaling i forbindelse med midtvejseksamen på 3. overbygningsår

Efter ca. 56 lektioners undervisning på overbygningens 3. år, skal den studerende aflevere en 6-8 siders skriftlig opgave, som har et valgfrit tema ud fra ”systemiske og narrativer metoder i praksis”. Den studerende skal beskrive et terapeutisk forløb, hvor den studerende har anvendt systemiske narrative metoder i praksis. Opgaven skal indeholde en godkendt problemformulering, kort beskrivelse af metode samt teorien bag, og en beskrivelse af et terapeutisk forløb. Der skal indgå et afsnit med perspektivering på det kliniske arbejde og med refleksioner over egen praksis. Opgaven afsluttes med en konklusion.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning per deltager. Gruppeopgave er ikke mulig.

Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af en ekstern censor og bedømmes bestået/ikke bestået med kommentarer. Den studerende vil ud over karakteren bestået/ikke bestået modtage ½-1 side med feedback om opgaven.

Opgaven skal bygges op omkring følgende skabelon:

 1. Forside (0. side)
 2. Indholdsfortegnelse (0. side)
 3. Indledning med problemformulering (½-1. side)
 4. Brødtekst (5-7 sider)
 5. Afrunding (½ side)
 6. Litteraturliste (0 sider)
 7. Bilag (0 sider)

Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med venstre/højre margen på 2,5 cm og top/bund margen på 3 cm. Opgaven skal være på mindst 6 sider og højst 8 sider.

Når deltageren i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, skal det ske på følgende måde: …så når M. White. (2005) … – og så skal den bog eller artikel, som der henvises til, være nævnt i litteraturlisten.

Hvis deltageren citerer en forfatter ordret, skal det ske på følgende måde; ”omsorgssvigt handler om relationer” (Brodén M., 2005, side 44)…. og igen, den bog eller artikel der henvises til, skal være nævnt i litteraturlisten.

(Det skal ikke stå med rødt – det er kun for at tydeligere her.)

————————————————————————————————

Opgavens opbygning

Forside

Indholdsfortegnelse

Indledning:

v      Arbejdskontekst

v      Afgrænsning, hvorfor dette emne

v      Valg og fravalg

v      Design (opgave disposition)

v      Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig

Problemformulering

Brødtekst:

v      Hvordan vil jeg gribe opgaven an

v      Præsentation af case

v      Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig

v      Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit

v      Husk fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger

Præsentation af materiale/case

Analyse af materiale/case

v      Husk noget om parrallelprocesser

v      Indre arbejdsmodeller

v      Socioøkonomiske forhold

Konklusion/perspektivering

v      Hvad er jeg blevet opmærksom på

v      Hvad har jeg fravalgt

v      Hvad har jeg lært

v      Hvad har uddannelsen lært mig

v      Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m.

————————————————————————————————

Anbefaling i forbindelse med deltagelse i studiegruppe

 •  I forbindelse med deltagelses på den 4-årige psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi, anbefales deltagerne at mødes i studiegrupper ca. 1 gang pr. måned (mellem de enkelte moduler), og det anbefales derfor, at deltagerne tildeles 6 timer pr. måned til dette.
 • Der anbefales at deltagerne, i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen, ansøger om disse 6 timer pr. måned hos deres arbejdsgivere.

For nærmere information:

Kontakt uddannelses-ansvarlig Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011

 • Overbygning 3. år

  List Content goes here

 • Etiske regler og værdigrundlag

  List Content goes here

 • Kort Studiebeskrivelse

  List Content goes here

 • Fuld Studiebeskrivelse

  List Content goes here

 • Ledelse og undervisere

  List Content goes here

 • Optagelseskriterier

  List Content goes here

 • Ansøgningsskemaer

  List Content goes here

 • ECTS point

  List Content goes here