Den 1-årige efteruddannelse til familiebehandler med fokus på:

Den tilknytningsteoretiske og den narrativ tilgang

Download flyer

Den 1-årige efteruddannelse til familiebehandler med fokus på:

Systemisk narrativ teori og metoder

Tidlig indsats og forebyggende arbejde

Download flyer

Formål:

Formålet med efteruddannelsen er at styrke en systematisk familiebehandling og videreudvikle det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge, og skabe et fælles forståelsesgrundlag for de faggrupper, som møder udsatte børn, unge og forældre i deres praksis. De studerende vil få en grundig indføring i den systemisk narrative teori og praksis, ligesom formålet er at skabe en større forståelse og viden om den mentaliseringsbaserede tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og familier. Derfor vil teori om tidlig indsats og mentalisering være et centralt omdrejningspunkt på uddannelsen, og særligt hvordan man kan arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge og deres familie, som ofte har en skrøbelig mentaliseringsevne. Gennem viden om tilknytningsteori og mentalisering vil de studerende lære egne følelser og tanker at kende og forstå, da denne indsigt hænger tæt sammen med evnen til at regulere egne og andres følelser. At mentalisere har i sig selv en affektregulerende funktion, og derfor central i arbejdet med uregulerede børn og unge deres forældre.

Den 1-årig efteruddannelse til familiebehandler har fokus på:

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig primært til fagpersoner, der arbejder med behandling af børn, unge og familier. Det kan f.eks. være pædagoger, socialrådgivere, lærere, social- og sundhedsassistenter, faglige ledere, teamledere, faglige konsulenter m.fl.
Desuden er efteruddannelsen relevant for ansatte inden for tilgrænsende områder f.eks. dag- og døgntilbud på børne- og ungeområdet – kommunale såvel som private (døgninstitutioner og opholdssteder). Endelig kan efteruddannelsen være velegnet for undervisere i udsatte børn og unge.
BEMÆRK: At uddannelsen kan tælle som indgangsår, og giver dermed muligheden for optagelse på vores 3-årige overbygningsuddannelse til systemisk narrativ familieterapeut, som samlet giver titlen psykoterapeut i systemisk narrativ familieterapi (psykoterapeut MPF).

Optagelseskriterier:

Uddannelsen regnes, som en efteruddannelse. Alle deltagere skal have følgende kvalifikationer for at kunne starte på efteruddannelsen:

 • Mellemlang videregående uddannelse som f.eks. socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, lærer, social- og sundhedsassistent eller en længerevarende videregående uddannelse som f.eks. læge, psykolog eller anden akademisk uddannelse eller være studerende på en videregående uddannelse indenfor de nævnte professioner.
 • Være i stand til at kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk (i begrænset omfang) samt forstå film med engelsk tale.

Udover ovennævnte kriterier har ansøgere, der er i en arbejdspraksis, der indeholder interventionsopgaver med sårbare børn og deres forældre fortrinsret. Med arbejdspraksis menes, at man helt konkret arbejder med sårbare/truede børn og deres nærmeste omsorgspersoner.

Mulighed for optagelse via dispensation:

Det vil efter en konkret vurdering, og med baggrund i en motiveret ansøgning være muligt at søge optagelse med dispensation, hvis man fx ikke har en mellemlang videregående uddannelse som nævnt ovenfor.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen indeholder i alt 8 moduler, 1 modul af 3 dage, 6 moduler af 2 dage, 1 modul til skrivning af en fordybelsesopgave (10-14 sider) sat til 27 lektioner og 2 obligatorisk studiedage.

Struktur og forventninger:

Undervisningen består af vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, træning og øvelser samt supervision med udgangspunkt i deltagernes egen praksis, optaget på video.

Det forventes, at deltagerne deltager aktivt i øvelser, træner metoder og bidrager med video fra egen praksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse i uddannelsen, at deltagerne har kontakt med børn, unge og familier, og at der er mulighed for at afprøve teorien i kontakten med disse, og dokumentere dette med videooptagelser eller medbragte cases.

Undervisningsdage:

Modul Lektioner Dato Tidspunkt Underviser
1 14 D. 11. oktober 2023

D. 12. oktober 2023

kl-9-15.30
2 14 D. 29. november 2023

D. 30. november 2023

9.00-15.30
3 14 D. 16. januar 2024

D. 17. januar 2024

9.00-15.30
7 D. 8. februar 2024 9.00-16.00
4 14 D. 11. marts 2024

D. 12. marts 2024

9.00-15.30
 5 14 D. 6. maj 2024

D. 7. maj 2024

9.00-15.30
7 D. 30.maj 2024 9.00-16.00
6 14 D. 12. juni 2024

D. 13. juni 2024

9.00-15.30
7 30 D. 13. juni 2023-d. 15. august 2024 Fordybelses-opgave
8  14 D. 8. oktober 2024

D. 9. oktober 2024

 9.00-15.30

Indholdet på de enkelte moduler:

Modul 1, 

Dag 1: Velkomst og præsentation af hinanden og studieplan ved kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen.

 • Om at være studerende på Toftemosegaard. Toftemosegaards værdier.
 • Grundbegreber, som er uddannelsen fundament.
 • Hvad ved vi om sårbare børn, unge og familier, hvem er de?
 • Forskning og teori om omsorgssvigt og sårbarhed (vanrøgt og forskellige former for overgreb).
 • Barnets lov – børnene først.
 • Det kommunale ansvar for børne- og ungeområdet.
 • Den lovgivningsmæssige ramme herunder serviceloven, §52 og §50 undersøgelser, afgrænsning mellem servicelovens §11 og 50 – systematik i sagsbehandlingen og systematisk inddragelse af familie og netværk – servicelovens § 47 m.fl.

Litteratur:

 • ”Små ord om store spørgsmål”, af Nils Christie
 • “En sikker base”, af John Bowlby
 • “Barnets lov” Link
 • ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link

Dag 2: Den nyeste hjerneforskning, hvordan kan vi bruge det i arbejdet som familiebehandler med udsatte børn, unge og deres familier?

 • Tilknytningsforskning, hjerne- og traumeforskning og neuroaffektiv udviklingspsykologi med fokus på tidlig indsats.
 • Den 3-enige hjerne, udviklingstraume, tolerancevinduet, Bruce Perrys 3 R’er, nærmeste udviklingszone, top down, down-top o.m.a.

Litteratur:

 • ”Kompleks traumatisering hos barn, en udviklingspsykologisk forståelse”, af D.Ø. Nordanger & H.C. Braarud.
 • ”Tilknytningsteori”, af Anders Brobjerg m.fl.

Modul 2, 

Den narrative tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og deres familie (del 1)

Dag 1

 • Narrative grundbegreber, og hvordan de anvendes i praksis.
 • Denne dag vil der være fokus på praksis gennem eksempler, træning i teknikkerne og refleksioner over disses relevans for deltagernes arbejde med børn, unge og dom voksne
 • Du får en grundlæggende introduktion til narrativ samtalepraksis samt dens metoder, så du kan være med til at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og perspektiver på livet.
 • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
 • Du får metodiske færdigheder, som kan være med til at styrke alternative fortællinger, herunder interview- og samtaleteknikker.
 • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af hvordan man kan arbejde med børn, unge og familier og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med denne målgruppe.

Litteratur:

 • ”Narrativ praksis”, af Michael White.
 • ”Narrativ teori”, af Michael White.

Dag 2.

 • Mere om den narrative tilgange fx eksternalisering, bevidning og poetisering.
 • Præsentation af andre terapeutiske tilgange i arbejdet med sårbare familier og deres børn, fx:
  • Den løsningsfokuseret tilgang (LØFT)
  • Mentaliseringbaseret tilgang (MBT)
 • Rollespil og øvelser med udgangspunkt i case fra deltagernes egen praksis.

Litteratur:

 • ”Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål?”, af Karl Tomm (artikel)
 • At arbejde med mennesker som lider under konsekvenserne af multiple traumer, af Michael White. (Pdf)
 • ”De tre bølger i systemisk tænkning” af Jacok Mosgaard (artikel)
 •  “Når gode mennesker handler ondt” af Dorthe Birkmose kap. 2

Underviser 1. dag: Anna Fjledsted

Underviser 2. dag: Flemming Zuschlag Christiansen

Modul 3, 

Dag 1:

Familiearbejde i praksis (del 1)

Der arbejdes med familiebehandling med børn, unge og familier i praksis herunder udviklingsprocesser og forandringsprocesser, og på anden dagen vil der være et særligt fokus på hvordan man kan arbejde med  børn, unge og familier der været udsat for omsorgssvigt og traume.

Litteratur:

 • ”Drengen der voksede op som hund”, af Bruce D. Perry & Maia Szalavitz

Dag 2:

 • Vigtige begreber i familiebehandlingen.
 • Magt, diskurs og roller i familiearbejdet.
 • Intervention i arbejdet med sårbare familier og deres børn, hvordan få vi det til at give mening for familien.

Litteratur:

 1. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link
 2. “Traume set med barnets øjne” af Peter Livine og Maggie Kline

Underviser 1. dag: Dorte Bærentzen

Underviser 2. dag:  Flemming Zuschlag Christiansen

Studiedag

Studieopgaver som skal løses i studiegrupper.

Modul 4, 

Tværfagligt samarbejde og familiearbejde i praksis, (del 2).

Der arbejdes videre med familiebehandling med børn, unge og familier i praksis herunder udviklingsprocesser og forandringsprocesser, og på anden dagen vil der være et særligt fokus på hvordan man kan arbejde med  børn, unge og familier der været udsat for omsorgssvigt og traume.

Dag 1:

 • Bliv bevidst om, hvordan dit eget perspektiv påvirker arbejdssituationen og genkende de typiske faldgruber, når du samarbejder på tværs af professioner og kulturer.
 • Viden om egen og andres perspektiver i at samarbejde på tværs og den relationelle koordinering om komplekse opgaver.
 • Metoder til at arbejde med kommunikation, der fremmer det gode samarbejde og dermed chancen for, at familien finder indsatsen brugbar.
 • Forstå din og andres positioner i samarbejdet.
 • Øvelser og rollespil

Litteratur:

 • “Tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde”, fra Socialstyrelsen. (Link).

Dag 2:

Den narrative tilgang i arbejdet med komplekse sager, fx traume, PTSD og personlighedsforstyrrelser (del 2).

 • Traume, effekter, værdier og healing.
 • PTSD og personlighedsforstyrrelser
 • Diskurs, magt, skyld og skam
 • Narrative samtaler om traume, bevidning, positionskort, flod og flodbred og genforfattende samtaler.
 • Øvelser og rollespil

PS. Liveterapi vil, såfremt der kan findes en eller flere klienter, evt. blive langt denne dag. De studerende er velkommen til at medbringe en klient/en familie.

Litteratur:

 • “Komplekse traumers psykolog”, af Anette Holmgren (kap. 1-?)
 • “I voldens kølvand”, af Judith Herman
 • ”Kompleks traumatisering hos barn, en udviklingspsykologisk forståelse”, af D.Ø. Nordanger & H.C. Braarud. (link)
 • “Traume set med barnets øjne” af Peter Livine og Maggie Kline

Underviser begge dage: Flemming Zuschlag Christiansen

Studiedag 

Studieopgaver som skal løses i studiegrupper.

Modul 5, d. 4. og d. 5. september 2023

Dag 1 + 2: Præsentation af tilknytningsforankret forskningsmetoder modificeret til brug i praksis, fx:

 • Genogram
 • CI (Care Index) videobaseret observationer af samspil, som gør det muligt at differentiere mellem godt nok forældreskab, risiko situationer og omsorgssvigt.
 • IA (Insight Assessment), som undersøger forældrenes mentaliseringsevne forhold til barnet
 • WMCI (Working Model of the Child Interview) som undersøger forældrenes indre arbejdsmodel af barnet.
 • AAI (Adult Attachment Interview) som er udviklet for at sige noget om barnets tilknytning til sine forældre.
 • PTI (Prænatalt tilknytnings interview).
 • RME, LEAS og Ekmans billeder

Der vil være en særlig fokus på Care Index, og de studerende skal medbringe videoklip fra egen praksis.

Litteratur:
 • ”Omsorgssvigt, Bind I –Det teoretiske grundlag”, af Kari Killén
 • ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, af Kari Killén
 • “Attachmentforskningen” af Anne Reichenbachs (artikel)

Underviser 1. dag: Dorte Bærentzen

Underviser 2. dag: Flemming Zuschlag Christiansen

Modul 6  D. 25. og d. 26. oktober

Mentalisering, hvorfor er det så vigtigt, og hvordan anvender man det i praksis?

Den narrative tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og deres familie (del 3)

Dag 1

• Hvorfor er mentalisering vigtigt? Teoretisk og empirisk fundament
• Mentaliseringsbaserede principper og værktøjer til brug i praksis
• Hvordan kan barnets og forældrenes adfærd påvirke mig som professionel, og hvordan kan jeg håndtere det? Vi arbejder her på at styrke vores egne mentaliseringskompetencer
• Dagen indeholder øvelser og eksempler fra praksis nævnes løbende
• Hvordan kan barnets adfærd påvirke mig som professionel, og hvordan kan jeg håndtere det? Vi arbejder her på at styrke vores egne mentaliseringskompetencer
• Der vil være øvelser og eksempler fra praksis dagen igennem

Litteratur:

 • ”Mentaliseringskompetence – i professionel praksis med udsatte børn, unge og familier”, af Maja Nørgård Jacobsen
 • “Mentaliseringsbogen” af Per Wallroth.

Dag 2:

Den narrative tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og deres familie (del 4)

Vi arbejder videre med indføring i den narrative tilgang, og vil denne dag lave en del øvelser.

PS. Liveterapi vil, såfremt der kan findes en eller flere klienter, evt. blive langt denne dag. De studerende er velkommen til at medbringe en klient/en familie.

Litteratur: 

 • ”Narrativ praksis”, af Michael White.
 • ”Narrativ teori”, af Michael White.

Underviser begge dage: Flemming Zuschlag Christiansen


Modul 7, Fordybelsesopgave 

Fordybelsesopgave
Efter 84 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybningsopgave, som beskriver et relevant forløb i egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende har anvendt den teori og metoder, der er blevet gennemgået på uddannelsen med særlig opmærksomhed på familiebehandling, forebyggende arbejde, arbejde med udsatte børn og unge, eller hvor de nævnte temaer behandles ud fra et helhedssyn. Derudover skal den studerende demonstrere en grundlæggende forståelse for den gennemgåede teori samt grundbegreber anvendt i praksis. Fordybningsopgavens emne og problemformulering skal findes indenfor den angivende litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven + bilag i form af videoklip, dvd’er, lydoptagelser o. lign. fremsendes via sikkermail.
Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven bedømmes som bestået eller ikke bestået. Såfremt en deltager får bedømmelsen ikke bestået, så er der mulighed for om- eller gennemskrivning af dele af opgaven.
Hvis den studerende ikke gennemfører opgaveskrivningen indenfor den afsatte tidsfrist, så er det muligt efter aftale og på den studerendes initiativ af aflevere opgaven senest 1 år efter den aktuelle opgavefrist.


Modul 9, 

Familiebehandling i praksis, hvad har vi lært?

Dag 1:

• Frem til frokost anden dagen, arbejdes der yderligere med integrering af de præsenterede metoder i arbejdet med udsatte børn og deres familier
• Med udgangspunkt i konkrete situationer fra de studerendes arbejde, vil der blive lavet rollespil med inddragelse af det gennemgåede pensum, og givet direkte feedback fra reflekterende team (de medstuderende + underviser).

Dag 2:
• Der arbejdes videre med integrering af de præsenterede metoder i arbejdet med udsatte børn og deres familier.
• Efter frokost er der opsamling og evaluering af uddannelsen og egen læring, plus afslutning med uddeling af uddannelsesbevis.


Afsluttende opgave:

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig individuel opgave på 10-14 normalsider. Der gives efterfølgende en kort skriftlig feedback på opgaven, og der udstedes et uddannelsesbevis.

Udstedelse af uddannelsesbevis kræver en fremmøde på 80 % af den skemalagte undervisningen.

Kursusleder og gennemgående underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. psykolog, pædagog, Master in ART,
Psykoterapeut MPF, PD. i Familieterapi
Indehaver at Psykologselskabet Toftemosegaard


Dorte Bærentzen

Master i familieterapi, småbørnskonsulent, psykoterapeut uddannelse i neuroaffektiv psykoterapi, psykoterapeut med speciale i familie og børn.


Anna Fjeldsted

Psykolog med speciale i narrative og poststrukturalistiske tilgange i arbejdet med unge. Egen praksis med fokus på narrativ praksis.

Sted:

Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby. Samkøring kan arrangeres.

Forplejning:

Alle dage vil der være fuld forplejning, dvs. morgenmad, frokost, frisk frugt, isvand, kaffe/te, sodavand, kage og snacks.

Antal deltagere: Min. 15 og max. 22 deltagere.

Pris:

29.500 kr. og er inkl. morgenmad mellem kl. 8:30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage.

Bemærk: Til privatbetalende gives 10% rabat og mulig for at betalingen kan deles op i 4 rater

Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Tilskud:

Du kan prøve om det er muligt at få tilskud til uddannelsen fra Socialstyrelsen, Den Kommunale- og Den Regionale Kompetencefond. Den kommunale og Den Regionale Kompetencefond giver støtte både til enkelte moduler og til en fuld efteruddannelse.

Det kræver, at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F.

Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond

Optagelse:

Ansøgning om optagelse kan foretages elektronisk på ansøgningsskemaet  eller på nedenstående link. Optagelse vil ikke være efter princippet først til mølle….men efter en konkret faglig vurdering af hvert enkelt ansøges kvalifikationer, da vi ønsker at sammensætte et tværfagligt efteruddannelseshold. Besked om man er optaget eller ej, vil ske umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb

Skriftlig bindende ansøgning til uddannelsen skal ske senest den 1. oktober 2023

Det er muligt frem til ansøgningsfristens skriftligt at tilbagetrække sin ansøgning. Efter denne dato er man, såfremt man bliver optaget, forpligtet til at betale den fulde kursusafgift, også selv om man ikke fuldfører uddannelsen.

Husk at læse vores afbestillingsbetingelser. Klik her.

Litteratur: Der vil være litteraturhenvisning til hvert undervisningsmodul, der forudsættes læst.

Grundbøgerne på uddannelsen, hvor nogle skal læse helt og andre kun udvalgte kapitler, er:

 1. ”Små ord om store spørgsmål”, af Nils Christie
 2. “Narrativ teori”, af Michael White
 3. “Narrativ teori”, af Michale White
 4. ”Drengen der voksede op som hund”, af Bruce D. Perry & Maia Szalavitz
 5. “Traume set med barnets øjne”, af Peter Levine og Maggie Kline
 6. ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, af Kari Killén
 7. ”Omsorgssvigt, Bind 1 –Det teoretiske grundlag”, af Kari Killén
 8. “Komplekse traumers psykolog”, af Anette Holmgren (kap. 1-?)
 9. “I voldens kølvand”, af Judith Herman
 10. “Mentaliseringsbogen” af Per Wallroth.
 11. ”Mentaliseringskompetence – i professionel praksis med udsatte børn, unge og familier”, af Maja Nørgård Jacobsen.
 12. “En sikker base” af John Bowlby.
 13. ”Tilknytningsteori” af Anders Brobjerg m.fl.
 14. “Når gode mennesker handler ondt” af Dorthe Birkmose (kap. 2)

Grundartikler: 

 1. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link
 2. “Tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde”, fra Socialstyrelsen. (Link).
 3. ”De tre bølger i systemisk tænkning” af Jacok Mosgaard (artikel)
 4. “Attachmentforskningen” af Anne Reichenbachs (artikel)
 5. ”Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål?”, af Karl Tomm (artikel)
 6.  “At arbejde med mennesker som lider under konsekvenserne af multiple traumer”, af Michael White. (Pdf)
 7. ”Kompleks traumatisering hos barn, en udviklingspsykologisk forståelse”, af D.Ø. Nordanger & H.C. Braarud. (link)
 8. “Sammenfatning af rapport om sårbare børn” Link
 9. “Barnets lov” Link

Anden relevant litteratur:

 1. “Udviklingstraumer – Hvordan udviklingstraume påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontrakt”, af Laurence Heller og Aline Lapierre
 2. “Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy af Susan Hart og Rikke Schwarts.
 3. “Helbredelse af traume”, af Peter Levine.
 4. “Graviditetens muligheder – en tid hvor relationer skabes og udvikles”, af Margareta Brodén.
 5. ”Myten om faglighed eller enighed” af Morten Ejrnæs i Uden for nummer nr. 9
 6. ”Helhedssyn og forklaring – i sociologi, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk arbejde”af Jens Guldager & Morten Ejrnæs
 7. “Serviceloven §§ 11, 19, 46, 47, 48, 48a, 50, 52, 50 a-c, 140, 152, 153, 154, 155, 155 b”. (Link)
 8. “FNs Børnekonvention artikel 3, 9 og 12”. (Link)
 9. “Barndommen varer i generationer”, af Kari Killén.
 10. ”Forebyggende arbejde i daginstitutionen”, af Kari Killén
 11. “At bryde og knytte nære bånd” af John Bowlby.
 12. ”Udsatte børn og unge – en grundbog” af Niels Rosendal Jensen m.fl.
 13. ”Familie og børn i en opbrudstid” af Per Schultz Jørgensen
 14. ”At tale med børn – metodiske samtaler med børn i svære livssituationer” af Haldor Øvreeide.
 15. ”Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge- en studiebog” af Jens H. Lund (red.)
 16. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link
 17. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Signs of Safety Link
 18. ”Social Arv og Social Ulighed” af Niels Ploug m.fl
 19. ”Systematisk sagsbehandling i børnesager- principper og arbejdsgange”, af Marianne Caspersen og Charlotte Laustsen (primært side 37-48)

Diverse skrivelser

Fordybelsesopgave – Vejledning

Efter ca. 84 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybningsopgave, som tager udgangspunkt i en case fra den studerendes egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende anvender sin teoretiske viden om arbejdet med udsatte børn og deres familie og demonstrerer en grundlæggende forståelse af tilknytningsteoriens begreber og pragmatiske anvendelse i praksis.

Fordybningsopgavens  emne og problemformulering skal findes indenfor den angivne litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager af kursusleder Flemming Zuchlag Christiansen. Gruppeopgave er ikke mulig.

Opgavens design skal bygges op efter følgende skabelon:

 • Forside, (0. side)
 • Indholdsfortegnelse, (0. side)
 • Indledning med problemformulering, (½-1. side)
 • Brødtekst, (8-12 sider)
 • Afrunding, (½-1 side)
 • Litteraturliste (0 sider)
 • Bilag (0 sider)

Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med en venstre/højre margen på 2,5 cm og en top/bund margen på 3 cm.

Opgaven skal være på mindst 10 sider og højst 14 sider.

Når man i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, så skal man skrive på følgende måde; så når Killén K. (1993)…….. og så skal den bog eller artikel, som I henviser til, være nævnt i litteraturlisten.

Hvis I citerer en forfatter ordret, så skal I skrive det på følgende måde; ”omsorgssvigt handler om relationer” (Brodén M., 2005, side 44)…. og igen, så skal den bog eller artikel I henviser til være nævnt i litteraturlisten.

Div. bilags materialer så som videoklip, interview-udskrift  m.m. vedlægges i 1 eksemplar med navn på og vil blive returneret til den studerende, når opgaveforløbet er blevet afsluttet.

Opgavens opbygning:

 1. Forside
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning:  Beskrivelse af arbejdskontekst .Afgrænsning-Hvorfor har jeg valgt følgende emne og hvilke  fravalg har jeg gjort.
 4. Design (opgave disposition)
 5. Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig
 6. Problemformulering
 7. Brødtekst: Hvordan vil jeg gribe opgaven an
 8. Præsentation af case
 9. Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit
 10. Husk at fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger
 11. Præsentation af materiale/case Analyse af materiale/case
 12. Husk evt. noget om parallelprocesser, indre arbejdsmodeller og socioøkonomiske forhold
 13. Konklusion/perspektivering
 14. Hvad er jeg blevet opmærksom på
 15. Hvad har jeg fravalgt
 16. Hvad har jeg lært
 17. Hvad har uddannelsen lært mig
 18. Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m.
 • God fornøjelse,

hilsen Flemming

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave på uddannelsen

I forbindelse med skrivning af den afsluttende fordybningsopgave på Den 1. årige efteruddannelse til familiebehandler i arbejdet med fokus på tidlig indsats og forebyggende arbejde, anbefaler Toftemosegaard, at de studerende bevilliges 5 skrivedage, hvor de har mulighed for at fordybe sig i denne proces.

Det anbefales, at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver ansøger om disse 5 dage.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog , Småbørnskonsulent,

Psykoterapeut MPF og Master in ART

Indehaver af Toftemosegaard.

Den 1-årige efteruddannelse til familiebehandler med fokus på:

Systemisk narrativ teori og metoder

Tidlig indsats og forebyggende arbejde

Download flyer

Formål:

Formålet med efteruddannelsen er at styrke en systematisk familiebehandling og videreudvikle det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge, og skabe et fælles forståelsesgrundlag for de faggrupper, som møder udsatte børn, unge og forældre i deres praksis. De studerende vil få en grundig indføring i den systemisk narrative teori og praksis, ligesom formålet er at skabe en større forståelse og viden om den mentaliseringsbaserede tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og familier. Derfor vil teori om tidlig indsats og mentalisering være et centralt omdrejningspunkt på uddannelsen, og særligt hvordan man kan arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge og deres familie, som ofte har en skrøbelig mentaliseringsevne. Gennem viden om tilknytningsteori og mentalisering vil de studerende lære egne følelser og tanker at kende og forstå, da denne indsigt hænger tæt sammen med evnen til at regulere egne og andres følelser. At mentalisere har i sig selv en affektregulerende funktion, og derfor central i arbejdet med uregulerede børn og unge deres forældre.

Den 1-årig efteruddannelse til familiebehandler har fokus på:

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig primært til fagpersoner, der arbejder med behandling af børn, unge og familier. Det kan f.eks. være pædagoger, socialrådgivere, lærere, social- og sundhedsassistenter, faglige ledere, teamledere, faglige konsulenter m.fl.
Desuden er efteruddannelsen relevant for ansatte inden for tilgrænsende områder f.eks. dag- og døgntilbud på børne- og ungeområdet – kommunale såvel som private (døgninstitutioner og opholdssteder). Endelig kan efteruddannelsen være velegnet for undervisere i udsatte børn og unge.
Optagelseskriterier:

Uddannelsen regnes, som en efteruddannelse. Alle deltagere skal have følgende kvalifikationer for at kunne starte på efteruddannelsen:

 • Mellemlang videregående uddannelse som f.eks. socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, lærer, social- og sundhedsassistent eller en længerevarende videregående uddannelse som f.eks. læge, psykolog eller anden akademisk uddannelse eller være studerende på en videregående uddannelse indenfor de nævnte professioner.
 • Være i stand til at kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk (i begrænset omfang) samt forstå film med engelsk tale.

Udover ovennævnte kriterier har ansøgere, der er i en arbejdspraksis, der indeholder interventionsopgaver med sårbare børn og deres forældre fortrinsret. Med arbejdspraksis menes, at man helt konkret arbejder med sårbare/truede børn og deres nærmeste omsorgspersoner.

Mulighed for optagelse via dispensation:

Det vil efter en konkret vurdering, og med baggrund i en motiveret ansøgning være muligt at søge optagelse med dispensation, hvis man fx ikke har en mellemlang videregående uddannelse som nævnt ovenfor.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen indeholder i alt 8 moduler, 1 modul af 3 dage, 6 moduler af 2 dage, 1 modul til skrivning af en fordybelsesopgave (10-14 sider) sat til 27 lektioner og 2 obligatorisk studiedage.

Struktur og forventninger:

Undervisningen består af vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, træning og øvelser samt supervision med udgangspunkt i deltagernes egen praksis, optaget på video.

Det forventes, at deltagerne deltager aktivt i øvelser, træner metoder og bidrager med video fra egen praksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse i uddannelsen, at deltagerne har kontakt med børn, unge og familier, og at der er mulighed for at afprøve teorien i kontakten med disse, og dokumentere dette med videooptagelser eller medbragte cases.

Undervisningsdage:

Modul Lektioner Dato Tidspunkt Underviser
1 14 D. 11. oktober 2023

D. 12. oktober 2023

kl-9-15.30
2 14 D. 29. november 2023

D. 30. november 2023

9.00-15.30
3 14 D. 16. januar 2024

D. 17. januar 2024

9.00-15.30
7 D. 8. februar 2024 9.00-16.00
4 14 D. 11. marts 2024

D. 12. marts 2024

9.00-15.30
 5 14 D. 6. maj 2024

D. 7. maj 2024

9.00-15.30
7 D. 30.maj 2024 9.00-16.00
6 14 D. 12. juni 2024

D. 13. juni 2024

9.00-15.30
7 30 D. 13. juni 2023-d. 15. august 2024 Fordybelses-opgave
8  14 D. 8. oktober 2024

D. 9. oktober 2024

 9.00-15.30

Indholdet på de enkelte moduler:

Modul 1, 

Dag 1: Velkomst og præsentation af hinanden og studieplan ved kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen.

 • Om at være studerende på Toftemosegaard. Toftemosegaards værdier.
 • Grundbegreber, som er uddannelsen fundament.
 • Hvad ved vi om sårbare børn, unge og familier, hvem er de?
 • Forskning og teori om omsorgssvigt og sårbarhed (vanrøgt og forskellige former for overgreb).
 • Barnets lov – børnene først.
 • Det kommunale ansvar for børne- og ungeområdet.
 • Den lovgivningsmæssige ramme herunder serviceloven, §52 og §50 undersøgelser, afgrænsning mellem servicelovens §11 og 50 – systematik i sagsbehandlingen og systematisk inddragelse af familie og netværk – servicelovens § 47 m.fl.

Litteratur:

 • ”Små ord om store spørgsmål”, af Nils Christie
 • “En sikker base”, af John Bowlby
 • “Barnets lov” Link
 • ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link

Dag 2: Den nyeste hjerneforskning, hvordan kan vi bruge det i arbejdet som familiebehandler med udsatte børn, unge og deres familier?

 • Tilknytningsforskning, hjerne- og traumeforskning og neuroaffektiv udviklingspsykologi med fokus på tidlig indsats.
 • Den 3-enige hjerne, udviklingstraume, tolerancevinduet, Bruce Perrys 3 R’er, nærmeste udviklingszone, top down, down-top o.m.a.

Litteratur:

 • ”Kompleks traumatisering hos barn, en udviklingspsykologisk forståelse”, af D.Ø. Nordanger & H.C. Braarud.
 • ”Tilknytningsteori”, af Anders Brobjerg m.fl.

Modul 2, 

Den narrative tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og deres familie (del 1)

Dag 1

 • Narrative grundbegreber, og hvordan de anvendes i praksis.
 • Denne dag vil der være fokus på praksis gennem eksempler, træning i teknikkerne og refleksioner over disses relevans for deltagernes arbejde med børn, unge og dom voksne
 • Du får en grundlæggende introduktion til narrativ samtalepraksis samt dens metoder, så du kan være med til at skabe udsyn til flere fortællinger og dermed flere handlemuligheder og perspektiver på livet.
 • Du får indsigt i det menneskesyn, som udgør det etiske fundament i den narrative samtalepraksis.
 • Du får metodiske færdigheder, som kan være med til at styrke alternative fortællinger, herunder interview- og samtaleteknikker.
 • Du får mulighed for at udbygge din forståelse af hvordan man kan arbejde med børn, unge og familier og får konkrete ideer til at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som kan opstå i arbejdet med denne målgruppe.

Litteratur:

 • ”Narrativ praksis”, af Michael White.
 • ”Narrativ teori”, af Michael White.

Dag 2.

 • Mere om den narrative tilgange fx eksternalisering, bevidning og poetisering.
 • Præsentation af andre terapeutiske tilgange i arbejdet med sårbare familier og deres børn, fx:
  • Den løsningsfokuseret tilgang (LØFT)
  • Mentaliseringbaseret tilgang (MBT)
 • Rollespil og øvelser med udgangspunkt i case fra deltagernes egen praksis.

Litteratur:

 • ”Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål?”, af Karl Tomm (artikel)
 • At arbejde med mennesker som lider under konsekvenserne af multiple traumer, af Michael White. (Pdf)
 • ”De tre bølger i systemisk tænkning” af Jacok Mosgaard (artikel)
 •  “Når gode mennesker handler ondt” af Dorthe Birkmose kap. 2

Underviser 1. dag: Anna Fjledsted

Underviser 2. dag: Flemming Zuschlag Christiansen

Modul 3, 

Dag 1:

Familiearbejde i praksis (del 1)

Der arbejdes med familiebehandling med børn, unge og familier i praksis herunder udviklingsprocesser og forandringsprocesser, og på anden dagen vil der være et særligt fokus på hvordan man kan arbejde med  børn, unge og familier der været udsat for omsorgssvigt og traume.

Litteratur:

 • ”Drengen der voksede op som hund”, af Bruce D. Perry & Maia Szalavitz

Dag 2:

 • Vigtige begreber i familiebehandlingen.
 • Magt, diskurs og roller i familiearbejdet.
 • Intervention i arbejdet med sårbare familier og deres børn, hvordan få vi det til at give mening for familien.

Litteratur:

 1. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link
 2. “Traume set med barnets øjne” af Peter Livine og Maggie Kline

Underviser 1. dag: Dorte Bærentzen

Underviser 2. dag:  Flemming Zuschlag Christiansen

Studiedag

Studieopgaver som skal løses i studiegrupper.

Modul 4, 

Tværfagligt samarbejde og familiearbejde i praksis, (del 2).

Der arbejdes videre med familiebehandling med børn, unge og familier i praksis herunder udviklingsprocesser og forandringsprocesser, og på anden dagen vil der være et særligt fokus på hvordan man kan arbejde med  børn, unge og familier der været udsat for omsorgssvigt og traume.

Dag 1:

 • Bliv bevidst om, hvordan dit eget perspektiv påvirker arbejdssituationen og genkende de typiske faldgruber, når du samarbejder på tværs af professioner og kulturer.
 • Viden om egen og andres perspektiver i at samarbejde på tværs og den relationelle koordinering om komplekse opgaver.
 • Metoder til at arbejde med kommunikation, der fremmer det gode samarbejde og dermed chancen for, at familien finder indsatsen brugbar.
 • Forstå din og andres positioner i samarbejdet.
 • Øvelser og rollespil

Litteratur:

 • “Tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde”, fra Socialstyrelsen. (Link).

Dag 2:

Den narrative tilgang i arbejdet med komplekse sager, fx traume, PTSD og personlighedsforstyrrelser (del 2).

 • Traume, effekter, værdier og healing.
 • PTSD og personlighedsforstyrrelser
 • Diskurs, magt, skyld og skam
 • Narrative samtaler om traume, bevidning, positionskort, flod og flodbred og genforfattende samtaler.
 • Øvelser og rollespil

PS. Liveterapi vil, såfremt der kan findes en eller flere klienter, evt. blive langt denne dag. De studerende er velkommen til at medbringe en klient/en familie.

Litteratur:

 • “Komplekse traumers psykolog”, af Anette Holmgren (kap. 1-?)
 • “I voldens kølvand”, af Judith Herman
 • ”Kompleks traumatisering hos barn, en udviklingspsykologisk forståelse”, af D.Ø. Nordanger & H.C. Braarud. (link)
 • “Traume set med barnets øjne” af Peter Livine og Maggie Kline

Underviser begge dage: Flemming Zuschlag Christiansen

Studiedag 

Studieopgaver som skal løses i studiegrupper.

Modul 5, d. 4. og d. 5. september 2023

Dag 1 + 2: Præsentation af tilknytningsforankret forskningsmetoder modificeret til brug i praksis, fx:

 • Genogram
 • CI (Care Index) videobaseret observationer af samspil, som gør det muligt at differentiere mellem godt nok forældreskab, risiko situationer og omsorgssvigt.
 • IA (Insight Assessment), som undersøger forældrenes mentaliseringsevne forhold til barnet
 • WMCI (Working Model of the Child Interview) som undersøger forældrenes indre arbejdsmodel af barnet.
 • AAI (Adult Attachment Interview) som er udviklet for at sige noget om barnets tilknytning til sine forældre.
 • PTI (Prænatalt tilknytnings interview).
 • RME, LEAS og Ekmans billeder

Der vil være en særlig fokus på Care Index, og de studerende skal medbringe videoklip fra egen praksis.

Litteratur:
 • ”Omsorgssvigt, Bind I –Det teoretiske grundlag”, af Kari Killén
 • ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, af Kari Killén
 • “Attachmentforskningen” af Anne Reichenbachs (artikel)

Underviser 1. dag: Dorte Bærentzen

Underviser 2. dag: Flemming Zuschlag Christiansen

Modul 6  D. 25. og d. 26. oktober

Mentalisering, hvorfor er det så vigtigt, og hvordan anvender man det i praksis?

Den narrative tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og deres familie (del 3)

Dag 1

• Hvorfor er mentalisering vigtigt? Teoretisk og empirisk fundament
• Mentaliseringsbaserede principper og værktøjer til brug i praksis
• Hvordan kan barnets og forældrenes adfærd påvirke mig som professionel, og hvordan kan jeg håndtere det? Vi arbejder her på at styrke vores egne mentaliseringskompetencer
• Dagen indeholder øvelser og eksempler fra praksis nævnes løbende
• Hvordan kan barnets adfærd påvirke mig som professionel, og hvordan kan jeg håndtere det? Vi arbejder her på at styrke vores egne mentaliseringskompetencer
• Der vil være øvelser og eksempler fra praksis dagen igennem

Litteratur:

 • ”Mentaliseringskompetence – i professionel praksis med udsatte børn, unge og familier”, af Maja Nørgård Jacobsen
 • “Mentaliseringsbogen” af Per Wallroth.

Dag 2:

Den narrative tilgang i arbejdet med sårbare børn, unge og deres familie (del 4)

Vi arbejder videre med indføring i den narrative tilgang, og vil denne dag lave en del øvelser.

PS. Liveterapi vil, såfremt der kan findes en eller flere klienter, evt. blive langt denne dag. De studerende er velkommen til at medbringe en klient/en familie.

Litteratur: 

 • ”Narrativ praksis”, af Michael White.
 • ”Narrativ teori”, af Michael White.

Underviser begge dage: Flemming Zuschlag Christiansen


Modul 7, Fordybelsesopgave 

Fordybelsesopgave
Efter 84 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybningsopgave, som beskriver et relevant forløb i egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende har anvendt den teori og metoder, der er blevet gennemgået på uddannelsen med særlig opmærksomhed på familiebehandling, forebyggende arbejde, arbejde med udsatte børn og unge, eller hvor de nævnte temaer behandles ud fra et helhedssyn. Derudover skal den studerende demonstrere en grundlæggende forståelse for den gennemgåede teori samt grundbegreber anvendt i praksis. Fordybningsopgavens emne og problemformulering skal findes indenfor den angivende litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven + bilag i form af videoklip, dvd’er, lydoptagelser o. lign. fremsendes via sikkermail.
Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven bedømmes som bestået eller ikke bestået. Såfremt en deltager får bedømmelsen ikke bestået, så er der mulighed for om- eller gennemskrivning af dele af opgaven.
Hvis den studerende ikke gennemfører opgaveskrivningen indenfor den afsatte tidsfrist, så er det muligt efter aftale og på den studerendes initiativ af aflevere opgaven senest 1 år efter den aktuelle opgavefrist.


Modul 9, 

Familiebehandling i praksis, hvad har vi lært?

Dag 1:

• Frem til frokost anden dagen, arbejdes der yderligere med integrering af de præsenterede metoder i arbejdet med udsatte børn og deres familier
• Med udgangspunkt i konkrete situationer fra de studerendes arbejde, vil der blive lavet rollespil med inddragelse af det gennemgåede pensum, og givet direkte feedback fra reflekterende team (de medstuderende + underviser).

Dag 2:
• Der arbejdes videre med integrering af de præsenterede metoder i arbejdet med udsatte børn og deres familier.
• Efter frokost er der opsamling og evaluering af uddannelsen og egen læring, plus afslutning med uddeling af uddannelsesbevis.


Afsluttende opgave:

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig individuel opgave på 10-14 normalsider. Der gives efterfølgende en kort skriftlig feedback på opgaven, og der udstedes et uddannelsesbevis.

Udstedelse af uddannelsesbevis kræver en fremmøde på 80 % af den skemalagte undervisningen.

Kursusleder og gennemgående underviser:

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. psykolog, pædagog, Master in ART,
Psykoterapeut MPF, PD. i Familieterapi
Indehaver at Psykologselskabet Toftemosegaard


Dorte Bærentzen

Master i familieterapi, småbørnskonsulent, psykoterapeut uddannelse i neuroaffektiv psykoterapi, psykoterapeut med speciale i familie og børn.


Anna Fjeldsted

Psykolog med speciale i narrative og poststrukturalistiske tilgange i arbejdet med unge. Egen praksis med fokus på narrativ praksis.

Sted:

Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby. Samkøring kan arrangeres.

Forplejning:

Alle dage vil der være fuld forplejning, dvs. morgenmad, frokost, frisk frugt, isvand, kaffe/te, sodavand, kage og snacks.

Antal deltagere: Min. 15 og max. 22 deltagere.

Pris:

29.500 kr. og er inkl. morgenmad mellem kl. 8:30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage.

Bemærk: Til privatbetalende gives 10% rabat og mulig for at betalingen kan deles op i 4 rater

Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Optagelse:

Ansøgning om optagelse kan foretages elektronisk på ansøgningsskemaet  eller på nedenstående link. Optagelse vil ikke være efter princippet først til mølle….men efter en konkret faglig vurdering af hvert enkelt ansøges kvalifikationer, da vi ønsker at sammensætte et tværfagligt efteruddannelseshold. Besked om man er optaget eller ej, vil ske umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb

Skriftlig bindende ansøgning til uddannelsen skal ske senest den 1. oktober 2023

Det er muligt frem til ansøgningsfristens skriftligt at tilbagetrække sin ansøgning. Efter denne dato er man, såfremt man bliver optaget, forpligtet til at betale den fulde kursusafgift, også selv om man ikke fuldfører uddannelsen.

Husk at læse vores afbestillingsbetingelser. Klik her.

Litteratur: Der vil være litteraturhenvisning til hvert undervisningsmodul, der forudsættes læst.

Grundbøgerne på uddannelsen, hvor nogle skal læse helt og andre kun udvalgte kapitler, er:

 1. ”Små ord om store spørgsmål”, af Nils Christie
 2. “Narrativ teori”, af Michael White
 3. “Narrativ teori”, af Michale White
 4. ”Drengen der voksede op som hund”, af Bruce D. Perry & Maia Szalavitz
 5. “Traume set med barnets øjne”, af Peter Levine og Maggie Kline
 6. ”Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar”, af Kari Killén
 7. ”Omsorgssvigt, Bind 1 –Det teoretiske grundlag”, af Kari Killén
 8. “Komplekse traumers psykolog”, af Anette Holmgren (kap. 1-?)
 9. “I voldens kølvand”, af Judith Herman
 10. “Mentaliseringsbogen” af Per Wallroth.
 11. ”Mentaliseringskompetence – i professionel praksis med udsatte børn, unge og familier”, af Maja Nørgård Jacobsen.
 12. “En sikker base” af John Bowlby.
 13. ”Tilknytningsteori” af Anders Brobjerg m.fl.
 14. “Når gode mennesker handler ondt” af Dorthe Birkmose (kap. 2)

Grundartikler: 

 1. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link
 2. “Tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde”, fra Socialstyrelsen. (Link).
 3. ”De tre bølger i systemisk tænkning” af Jacok Mosgaard (artikel)
 4. “Attachmentforskningen” af Anne Reichenbachs (artikel)
 5. ”Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål?”, af Karl Tomm (artikel)
 6.  “At arbejde med mennesker som lider under konsekvenserne af multiple traumer”, af Michael White. (Pdf)
 7. ”Kompleks traumatisering hos barn, en udviklingspsykologisk forståelse”, af D.Ø. Nordanger & H.C. Braarud. (link)
 8. “Sammenfatning af rapport om sårbare børn” Link
 9. “Barnets lov” Link

Anden relevant litteratur:

 1. “Udviklingstraumer – Hvordan udviklingstraume påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontrakt”, af Laurence Heller og Aline Lapierre
 2. “Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy af Susan Hart og Rikke Schwarts.
 3. “Helbredelse af traume”, af Peter Levine.
 4. “Graviditetens muligheder – en tid hvor relationer skabes og udvikles”, af Margareta Brodén.
 5. ”Myten om faglighed eller enighed” af Morten Ejrnæs i Uden for nummer nr. 9
 6. ”Helhedssyn og forklaring – i sociologi, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk arbejde”af Jens Guldager & Morten Ejrnæs
 7. “Serviceloven §§ 11, 19, 46, 47, 48, 48a, 50, 52, 50 a-c, 140, 152, 153, 154, 155, 155 b”. (Link)
 8. “FNs Børnekonvention artikel 3, 9 og 12”. (Link)
 9. “Barndommen varer i generationer”, af Kari Killén.
 10. ”Forebyggende arbejde i daginstitutionen”, af Kari Killén
 11. “At bryde og knytte nære bånd” af John Bowlby.
 12. ”Udsatte børn og unge – en grundbog” af Niels Rosendal Jensen m.fl.
 13. ”Familie og børn i en opbrudstid” af Per Schultz Jørgensen
 14. ”At tale med børn – metodiske samtaler med børn i svære livssituationer” af Haldor Øvreeide.
 15. ”Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge- en studiebog” af Jens H. Lund (red.)
 16. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Virksomme indsatser til børn og unge Link
 17. ”Socialstyrelsens hjemmeside om Signs of Safety Link
 18. ”Social Arv og Social Ulighed” af Niels Ploug m.fl
 19. ”Systematisk sagsbehandling i børnesager- principper og arbejdsgange”, af Marianne Caspersen og Charlotte Laustsen (primært side 37-48)

Diverse skrivelser

Fordybelsesopgave – Vejledning

Efter ca. 84 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybningsopgave, som tager udgangspunkt i en case fra den studerendes egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende anvender sin teoretiske viden om arbejdet med udsatte børn og deres familie og demonstrerer en grundlæggende forståelse af tilknytningsteoriens begreber og pragmatiske anvendelse i praksis.

Fordybningsopgavens  emne og problemformulering skal findes indenfor den angivne litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager af kursusleder Flemming Zuchlag Christiansen. Gruppeopgave er ikke mulig.

Opgavens design skal bygges op efter følgende skabelon:

 • Forside, (0. side)
 • Indholdsfortegnelse, (0. side)
 • Indledning med problemformulering, (½-1. side)
 • Brødtekst, (8-12 sider)
 • Afrunding, (½-1 side)
 • Litteraturliste (0 sider)
 • Bilag (0 sider)

Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med en venstre/højre margen på 2,5 cm og en top/bund margen på 3 cm.

Opgaven skal være på mindst 10 sider og højst 14 sider.

Når man i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, så skal man skrive på følgende måde; så når Killén K. (1993)…….. og så skal den bog eller artikel, som I henviser til, være nævnt i litteraturlisten.

Hvis I citerer en forfatter ordret, så skal I skrive det på følgende måde; ”omsorgssvigt handler om relationer” (Brodén M., 2005, side 44)…. og igen, så skal den bog eller artikel I henviser til være nævnt i litteraturlisten.

Div. bilags materialer så som videoklip, interview-udskrift  m.m. vedlægges i 1 eksemplar med navn på og vil blive returneret til den studerende, når opgaveforløbet er blevet afsluttet.

Opgavens opbygning:

 1. Forside
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning:  Beskrivelse af arbejdskontekst .Afgrænsning-Hvorfor har jeg valgt følgende emne og hvilke  fravalg har jeg gjort.
 4. Design (opgave disposition)
 5. Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig
 6. Problemformulering
 7. Brødtekst: Hvordan vil jeg gribe opgaven an
 8. Præsentation af case
 9. Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit
 10. Husk at fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger
 11. Præsentation af materiale/case Analyse af materiale/case
 12. Husk evt. noget om parallelprocesser, indre arbejdsmodeller og socioøkonomiske forhold
 13. Konklusion/perspektivering
 14. Hvad er jeg blevet opmærksom på
 15. Hvad har jeg fravalgt
 16. Hvad har jeg lært
 17. Hvad har uddannelsen lært mig
 18. Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m.
 • God fornøjelse,

hilsen Flemming

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave på uddannelsen

I forbindelse med skrivning af den afsluttende fordybningsopgave på Den 1. årige efteruddannelse til familiebehandler i arbejdet med fokus på tidlig indsats og forebyggende arbejde, anbefaler Toftemosegaard, at de studerende bevilliges 5 skrivedage, hvor de har mulighed for at fordybe sig i denne proces.

Det anbefales, at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver ansøger om disse 5 dage.

Venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog , Småbørnskonsulent,

Psykoterapeut MPF og Master in ART

Indehaver af Toftemosegaard.

Ofte stillede spørgsmål

Tilmelding:

Man skal tilmelde sig via det elektroniske ansøgningsskema

Afmelding:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

Nej, der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist.

Ja, er man privatbetalende kan man betale i 4 rater. Det er et krav, at første rate er betalt inden uddannelses start, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 10% rabat på vores efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Ja, på alle vores uddannelser er der inkluderet morgenmad, isvand, frugt, frokostbuffet (inkl. 1 sodavand) og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet indeholder altid grøn s.s. blandet salater, grøntsager og ost. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret eller dagens fisk. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores mad, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på post@toftemosegaard.dk eller telefon 4752 8360.

Ja, man kan parkere gratis lige ved uddannelsesstedet, men man må ikke parkere i gården.

Nej, men der er flere overnatnings muligheder i nærheden, fx Gerlev kro og Bed and Bird.

Praktiske oplysninger:

Start: D. 11. og d. 12. oktober 2023

Slut: D. 9. oktober 2024

Sted: Toftemosegaard, 4050 Skibby.

Deltagerantal: 12-22 deltagere

Pris: 29.500 kr. (10% rabat til privatbetalende)

Ansøgningsfrist: 28. august 2023

For nærmere information:

Kontakt daglig leder Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011