Formål:
Denne 1-årige efteruddannelse giver dig en grund indføring i traumer og traumebehandling, ligesom du vil få en grundig indføring i udvilkingspsykologien ud fra et tilknytningsteoretisk perspektiv. Du vil få en teoretisk, etisk og metodisk forståelse af udviklingstraumer, dissociation, traumens effekter og healing.
Formålet med efteruddannelsen er:
 • at deltagerne opnår grundlæggende teoretiske, metodiske og etiske færdigheder i narrativ og tilknytningsteoretisk traumebehandling samt tilegner sig disse grundprincipper gennem træning og eksemplificering i praksis
 • at deltagerne får anvendelige metoder og teorier, som umiddelbart kan anvendes i deltagernes eget arbejde med personer ramt af traumer samt mulighed for
 • at kunne arbejde med oplevelser i deltagernes eget liv gennem øvelser på uddannelsen
 • Efteruddannelsen giver forståelse for traumer, deres effekt og deres heling.
 • At give indblik i den nyeste viden om hjernen (neuroaffektiv udviklingspsykologi) og traumeforskning
 • Børn og unge udsat for omsorgssvigt, udviklingstraume og overgreb.
 • Omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og arbejdet med tidlig skadet børn.
 • At give viden om og  introduktion til traumer og traumereaktioner inkl. dissociation
 • At give indblik i traumers konsekvenser for personens trivsel og udvikling.
 • Du får viden om den kropsorienterede tilgang (Somatisk Experiencing) til arbejdet med traumer.
 • Du vil blive præsenteret for Sleeping dog-metoden som betyder at du kan bidrage til at stabilisere børn og unge med traumer.
 • At give en introduktion til Livshistoriefortællinger og livets træ og hvordan disse tilgange kan bruges i arbejdet med traume.

Refleksion og faglig analyse er lagt an på, at deltagernes erfaring fra praksis indgår i uddannelsen.

Så der er masser at glæde sig til, da dette kun er et lille udpluk af alle de spændende emner denne efteruddannelse vil komme omkring.

Målgruppe:

Efteruddannelsen er for alle der arbejder, eller ønsker at arbejde, med børn, unge, voksne og familier som er ramt af større eller mindre traumer. Det kan f.eks. være pædagoger, socialrådgivere, psykologer, lærere, social- og sundhedsassistenter, faglige ledere, teamledere, faglige konsulenter m.fl.
Desuden er efteruddannelsen relevant for ansatte inden for tilgrænsende områder f.eks. dag- og døgntilbud på børne- og ungeområdet – kommunale såvel som private (døgninstitutioner og opholdssteder).

Optagelseskriterier:

Uddannelsen regnes, som en efteruddannelse. Alle deltagere skal have følgende kvalifikationer for at kunne starte på efteruddannelsen:

 • Mellemlang videregående uddannelse som f.eks. socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, lærer, social- og sundhedsassistent eller en længerevarende videregående uddannelse som f.eks. læge, psykolog eller anden akademisk uddannelse eller være studerende på en videregående uddannelse indenfor de nævnte professioner.
 • Være i stand til at kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk (i begrænset omfang) samt forstå film med engelsk tale.

Udover ovennævnte kriterier har ansøgere, der er i en arbejdspraksis, der indeholder arbejdsopgaver med sårbare børn og deres forældre fortrinsret. Med arbejdspraksis menes, at man helt konkret arbejder med sårbare/truede børn og deres nærmeste omsorgspersoner.

Mulighed for optagelse via dispensation:
Det vil efter en konkret vurdering, og med baggrund i en motiveret ansøgning være muligt at søge optagelse med dispensation, hvis man fx ikke har en mellemlang videregående uddannelse som nævnt ovenfor.

Struktur og forventninger:

Uddannelsen er fordelt på 8 moduler, 7 undervisningsmoduler af to dage, og et modul til skrivning af en fordybelsesopgave (10-14 sider) sat til 27 lektioner. Derudover er der 2 obligatoriske studiedage af 6 timer.

Undervisningen består af vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, træning og øvelser samt supervision med udgangspunkt i deltagernes egen praksis, optaget på video.

Det forventes, at deltagerne deltager aktivt i øvelser, træner metoder og bidrager med video fra egen praksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse i uddannelsen, at deltagerne har kontakt med børn, unge og familier, og at der er mulighed for at afprøve teorien i kontakten med disse, og dokumentere dette med videooptagelser eller medbragte cases.

Der vil være 14 undervisningsdage fra kl. 9.00-15.30 og et modul til udarbejdelse af fordybelsesopgave sat til 27 timer, samt 2 studiedage sat til 12 timer.


Sted:

Psykologselskabet Toftemosegaard, Manderupvej 3, 4050 Skibby

Hvornår: 

Fra d. 20. august 2024 til juni 2025

Modul        Datoer: Antal timer           Underviser
1 D. 20. og d. 21. august 2024 14
2 D. 7. og d. 8. oktober 2024 14
3 D. 19. og d. 20. november 2024 14
Studiedag D. 10. december 2024 6
4 D. 15. og d. 16. januar 2025 14
Studiedag D. 5. februar 2025 6
5 D. 25. og d. 26. februar 2025 14
6 D. 31. marts og d. 1. april 2025 14
7 D. 1. april- d.16. maj 2025 27 Fordybelsesopgave afl. d. 16. maj 2025
8 D. 23. og d. 24. juni 2025 14

Forplejning:

Alle dage vil der være fuld forplejning, dvs. morgenmad, frokost, frisk frugt, isvand, kaffe/te, sodavand, kage og snacks.

Antal deltagere: Min. 15 og max. 30 deltagere.

Pris:

29.500 kr. og er inkl. morgenmad mellem kl. 8:30-9.00, frugt og isvand om formiddagen, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage. Bemærk at overnatning ikke er inkluderet.

Bemærk: Til privatbetalende gives 10% rabat og mulig for at betalingen kan sker i 4 rater.

Tilmeldingsfrist:

Den 20. juni 2025

Optagelse:

Ansøgning om optagelse kan foretages elektronisk her Ansøgningsskema. Optagelse vil ikke være efter princippet først til mølle….men efter en konkret faglig vurdering af hvert enkelt ansøges kvalifikationer, da vi ønsker at sammensætte et tværfagligt efteruddannelseshold. Besked om man er optaget eller ej, vil ske umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb

Man kan kun tilmelde sig efteruddannelsen via vores tilmeldingsformular, og tilmeldingen er bindende.

Det er dog muligt frem til ansøgningsfristens på det aktuelle hold, muligt skriftligt at tilbagetrække sin ansøgning. Efter denne dato er man, såfremt man bliver optaget, forpligtet til at betale den fulde kursusafgift, også selv om man ikke fuldfører uddannelsen.

Husk at læse vores afbestillingsbetingelser. Klik her.

Litteratur:

Der vil være litteraturhenvisning til hvert undervisningsmodul, der forudsættes læst. Grundbøgerne på uddannelsen, hvor nogle skal læse helt og andre kun udvalgte kapitler, er:

Opdateret litteraturlist vil blive lavet i forbindelse med ansøgningsfristens udløb. 

Diverse skrivelser

Fordybelsesopgave – Vejledning

Efter ca. 84 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en 10-14 A4-siders fordybningsopgave, som tager udgangspunkt i en case fra den studerendes egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende anvender sin teoretiske viden om arbejdet med udsatte børn og deres familie og demonstrerer en grundlæggende forståelse af tilknytningsteoriens begreber og pragmatiske anvendelse i praksis.

Fordybningsopgavens  emne og problemformulering skal findes indenfor den angivne litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager af kursusleder Flemming Zuchlag Christiansen. Gruppeopgave er ikke mulig.

Opgavens design skal bygges op efter følgende skabelon:

 • Forside, (0. side)
 • Indholdsfortegnelse, (0. side)
 • Indledning med problemformulering, (½-1. side)
 • Brødtekst, (8-12 sider)
 • Afrunding, (½-1 side)
 • Litteraturliste (0 sider)
 • Bilag (0 sider)

Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med en venstre/højre margen på 2,5 cm og en top/bund margen på 3 cm.

Opgaven skal være på mindst 10 sider og højst 14 sider.

Når man i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, så skal man skrive på følgende måde; så når Killén K. (1993)…….. og så skal den bog eller artikel, som I henviser til, være nævnt i litteraturlisten.

Hvis I citerer en forfatter ordret, så skal I skrive det på følgende måde; ”omsorgssvigt handler om relationer” (Brodén M., 2005, side 44)…. og igen, så skal den bog eller artikel I henviser til være nævnt i litteraturlisten.

Div. bilags materialer så som videoklip, interview-udskrift  m.m. vedlægges i 1 eksemplar med navn på og vil blive returneret til den studerende, når opgaveforløbet er blevet afsluttet.

Opgavens opbygning:

 1. Forside
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning:  Beskrivelse af arbejdskontekst .Afgrænsning-Hvorfor har jeg valgt følgende emne og hvilke  fravalg har jeg gjort.
 4. Design (opgave disposition)
 5. Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig
 6. Problemformulering
 7. Brødtekst: Hvordan vil jeg gribe opgaven an
 8. Præsentation af case
 9. Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit
 10. Husk at fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger
 11. Præsentation af materiale/case Analyse af materiale/case
 12. Husk evt. noget om parallelprocesser, indre arbejdsmodeller og socioøkonomiske forhold
 13. Konklusion/perspektivering
 14. Hvad er jeg blevet opmærksom på
 15. Hvad har jeg fravalgt
 16. Hvad har jeg lært
 17. Hvad har uddannelsen lært mig
 18. Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m.

Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave på uddannelsen

I forbindelse med skrivning af den afsluttende fordybningsopgave på Den 1. årige efteruddannelse til familiebehandler i arbejdet med fokus på tidlig indsats og forebyggende arbejde, anbefaler Toftemosegaard, at de studerende bevilliges 5 skrivedage, hvor de har mulighed for at fordybe sig i denne proces.

Det anbefales, at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver ansøger om disse 5 dage.

Ofte stillede spørgsmål

Tilmelding:

Man skal tilmelde sig via det elektroniske ansøgningsskema

Afmelding:
Ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist opkræves 0%
Ved afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves 100%

Nej, der fremsendes faktura efter sidste tilmeldingsfrist.

Ja, er man privatbetalende kan man betale i 4 rater. Det er et krav, at første rate er betalt inden uddannelses start, og at sidste rate er betalt inden uddannelsen afsluttes.

Ja, er man privatbetalende får man 10% rabat på vores efteruddannelser – medmindre man får tidskud fra sin arbejdsplads, kompetencefonden eller lignende på kr. 10.000 eller mere. Rabatten gives kun ved fremsendelse af faktura til kursistens privatadresse og man må ikke have et aktivt CVR-nummer registreret.

Ja, på alle vores uddannelser er der inkluderet morgenmad, isvand, frugt, frokostbuffet (inkl. 1 sodavand) og eftermiddagskaffe/kage.

Vores frokostbuffet indeholder altid grøn s.s. blandet salater, grøntsager og ost. Det er derfor muligt at spise sig mæt, selvom man ikke spiser dagens kødret eller dagens fisk. Der bruges æg og animalske mejeriprodukter i vores mad, så det er ikke muligt at spise vegansk. Kontakt kontoret ved eventuelle spørgsmål på post@toftemosegaard.dk eller telefon 4752 8360.

Ja, man kan parkere gratis lige ved uddannelsesstedet, men parkering i gården er forbudt.

Nej, men der er flere overnatnings muligheder i nærheden, fx Gerlev kro og Bed and Bird.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Start: D. 20. og d. 21. august 2024

Slut:  D. 24. juni 2025

Sted: Toftemosegaard, 4050 Skibby.

Deltagerantal: 12-22 deltagere

Pris: 29.500 kr. (10% rabat til privatbetalende)

Ansøgningsfrist: D. 20. juni 2024


For nærmere information:

Kontakt daglig leder Ann Sofi Johansen på ann-sofi@toftemosegaard.dk eller telefon 2112 5011

Copyright CENKU 2018 | webdesign: alphasite