AART forløb til børn og unge

Indhold:

AART er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har til formål at forebygge og ændre aggressiv og antisocial adfærd hos børn og unge. Programmet er udviklet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs (1998) og er blandt de bedst validerede inden for området.

Fx er ART er på socialstyrelsens liste over dokumenterede metoder i arbejdet med børn og unge. På listen er fremhævet 8 metoder, som man kan dokumentere virker. Når en metode er dokumenteret, ved vi, at metoderne er velbeskrevne og har dokumenteret virkning. Desuden er der viden om implementering af metoden, viden om hvad metoden koster og den samfundsmæssige gevinst af metoden. Læs mere på socialstyrelsen hjemmeside.

Programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes børnene/de unge i at tage stilling til, arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

Formål:

At barnet/ den unge trænes i socialfærdighedstræning, vredeshåndtering og moralsk ræsonnering og derigennem opnår bedre sociale kompetencer til at begå sig i dagligdagen i familien og i skole eller institution og uacceptabel adfærd og risikoadfærd mindskes.

Målgruppe:

Børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd, som mangler kendskab og færdigheder i at omgås andre på en hensigtsmæssig måde. Herunder indadvendte sårbare børn og unge, børn og unge med udadreagerende adfærd eller børn og unge med diagnoser. AART kan anvendes på opholdssteder, i misbrugsbehandling, inden for børn- og unge psykiatri, ungdomsskoler, folkeskolen og på specialskoler, sikrede afdelinger, produktionsskoler og er også relevant i arbejdet med børn og unge med ADHD/autismespektrumsforstyrrelser. AART kan anvendes fra ca. 5 års alderen.

Omfang:

Barnet eller den unge deltager i en gruppe på 10-12 børn/unge i alt 30 lektioner af 60 minutter med to certificerede AART trænere. Dette tilrettelægges 1-3 gange om ugen.

Grundstenene i programmet udgøres af tre hovedkomponenter,

  1. Social færdighedstræning (Handling/adfærd)
  2. Træning i vredes kontrol (Følelser/emotioner)
  3. Træning i moralsk ræsonnement (tanke(kognition)

De tre hovedkomponenter har fokus på forskellige sider af den sociale funktion; social færdighedstræning (handling/adfærd), vredeshåndtering (følelser/emotioner) og moralsk ræsonnement (tanke/kognition).

Pris: 97.000 kr. og kørsel efter statens takster ( 8.589 kr. pr. ung ved 12 deltager)

Et AART forløb for 10-12 børn/unge med to AART trænere inkl. forberedelse. Desuden planlægges et introduktionsmøde og et forældremøde og hele forløbet afsluttes med en fest, hvor der holdes taler og uddeles diplom til alle deltager, også for dem der ikke blev helt færdig.