Optagelseskriterier til indgangsåret på psykoterapeut uddannelsen i  systemisk narrativ familieterapi.

Det er muligt at søge optagelse via enten kvote 1, kvote 2 eller kvote 3, som du kan læse om nedenfor.

Kvote 1

Lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og andre faggrupper med en mellemlang grunduddannelse inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som bruger samtalen i pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag og problemstillinger. Optagelse på uddannelsen som psykoterapeut i systemisk og narrativ familieterapi er betinget af, at ansøgeren har gennemført en mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter og have mindst 3 års dokumenteret praktisk erfaring inden for denne uddannelse.

Den studerende skal endvidere kunne dokumentere mindst tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Der foretages en individuel vurdering af hver enkelt ansøger. Vurderingen tager udgangspunkt i ansøgerens forudgående uddannelse og erhvervserfaringer.

Kvote 2

Andre med grunduddannelser på tilsvarende eller højere niveau vil dog kunne optages efter en individuel konkret bedømmelse eks. afspændingspædagog, ernæringsvejleder eller lign. hvor der arbejdes med rådgivning, vejledning og samtalen.

Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper, som har anden relevant uddannelse og suppleret med andre kurser fra højere læreranstalter eller lign. inden for ledelse, psykologi, terapi og supervision kan optages på psykoterapeut uddannelsen. Kurserne og uddannelse skal kunne dokumenteres med CV og kursus og uddannelsesbeviser, som fremsendes sammen med ansøgningen. Kurserne skal svare til 120 timer ved sammenhængende forløb eller 150 timer, såfremt der er tale om afbrudte forløb.

-Kvote 2 og 3 skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne fra kvote2 og 3 optages efter individuelt bedømmelse ved samtale med vægt på en helheds bedømmelse, hvor uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation og erhvervserfaring dokumenteres og vurderes.

Der kan optages max.10 % studerende i alt fra kvote 2 og 3 på uddannelsen.

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har en vis viden om psykologiske teorier og principper. Dokumentation sker ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde o.l. og ved kursusbeviser for relevante kurser.

Desuden skal ansøgeren kunne læse teoretiske artikler på dansk, norsk, svensk og mindre artikler på engelsk.

Ansøgerne skal kunne forstå talt engelsk på et anvendeligt niveau for at sikre udbytte af filmklip.

Introduktion til psykoterapeutuddannelsen og forventningsafstemning vil foregå på 1. modul på uddannelsen.